Wednesday, April 17, 2013

"SIR" சேரின் சேருக்கு சேராகி, மாணவனின் மகளுக்கு மாணவனானேன்


(SIR) Nrhpd; NrUf;F Nruhfp> khztdpd; kfSf;F khztdhNdd;
cLitj;jpy;iyeluhrh


fpuhkj;Jg; gs;spf;$lj;jpy; rpWtdhfg;gbj;j me;j ehl;fspy; vq;fs; fy;Y}hpapy;> mNefkhd MrphpaHfs; Mz;fs;.> ngz;fSk; ,Ue;jdH.> Mdhy; ngz;fs; vz;zpf;ifapy; FiwT. ,uz;lhk; %d;whk; tFg;G tiu ngz; Mrphpiafis mf;fh vd mioj;J te;Njhk;. ehq;fs; fPo; tFg;Gfspy; gbj;jNghJ> ehyhk; tFg;G tiu vy;yh tFg;GfSf;Fk;- vy;yh ghlq;fSf;Fk; ngz; Mrphpiafs; jhd;. Mrphpiafis chpikNahL mf;fh vd;W nfhz;lhba cwTf;Fk; rpy mz;zhkhuhy; Kw;Wg;Gs;spapl Ntz;bNaw;gl;lJ.

xU ehs; caH tFg;gpy; gbj;Jf;nfhz;bUe;j mz;zhkhH vkJ tFg;Gf;F te;J –“mf;fh vd;W nrhy;yf;$lhJ.> hPr;rH vd;W nrhy;y Ntz;Lk; - vd fz;bg;ghf fl;lisapl;L tpl;Lg; Nghd gpd;dH XNuehspy; mf;fh  nrhy;iyf; if tpl;L hPr;rHvd miof;f Muk;gpj;Njhk;.

ehyhk; tFg;igj;jhz;b Ie;jhk; tFg;Gf;F nrd;w NghJ tFg;ghrphpauhf ,Ue;jtH jpU.re;jpuNrfuk;. rpyehl;fshf vq;fSf;F xU re;Njfk;. mJ vd;dntd;why; - mtiu rpy khztH hPr;rH vd nrhy;ypa NghJ> ngz;fisj; jhd; hPr;rH vd;W nrhy;yyhk;- Mz;fis hPr;rH vd nrhy;tJ jtW vd fUjpNdhk;. rpy ehl;fSf;Fg;gpd;jhd; re;Njfk; ePq;fpaJ- hPr;rHvd;W nghJthf Mz;fisAk; ngz;fisAk; nrhy;yyhk;. mz;ikapy; xU Kd;dzpg;ghlrhiy khztHfNshL fijj;Jf;fnfhz;bUe;j NghJ> vq;fSf;F rpW tajpypUe;j re;Njfk; ,d;Dk; rpy khztHfs; Nky; tFg;Gf;F te;j epiyapYk; re;NjfkhfNt cs;sijf;fhz Kbe;jJ..

f.ngh.j. (rhjhuzju) Muk;gj;jpNyNa khztd; rQ;rpifia mr;rp;Ltpj;J mjpy; MrphpaH vd vdJ ngaiuAk; ml;ilapNyNa mr;rpl;L mrj;jp aijAk;> rpyH Nfyp nra;jhYk; fy;Y}hp MrphpaHfNs vd;id MrphpaH vd mioj;jJk; XNu mkHf;fsk;.

mJ kl;Lky;y gb Vwp,wq;fhky; gzk; nrytopf;fhky; Ntiy fpilj;jij ,g;NghJ epidj;jhYk; ele;jJ fdth vd;w re;Njfk; tuj;jhd; nra;afpwJ.

vOj;Jg; ghPl;ir KbTfis itj;J> cs;SH murpay;thjpfisf;$l rhpahff; Nfs;tpg;glhky;> gj;njhd;gJ tajpy; nghyp]; jiyik mYtyfj;jpy; epue;ju epakdk; ngw;wJk;> vdJ ngaUf;Ff;fPNo jghy; ngl;b: 517> nfhOk;G vd Kfthpapl;l fbjq;fs; mQ;rypy; ,l;l mLj;j ehNs vdJ fuk; te;J NrHe;jJk; epidf;Fk; NghJ gpukpg;ghf ,Uf;fpwJ. mz;ikapy; jpdf;Fuy; gj;jphpif 15tJ Mz;L tpoh miog;gpjo;> nfhOk;G mQ;ry; ngl;bapy; NrHf;fg;gl;Lk; ,Uthuq;fSf;Fg;gpd;dNu vdf;Ff;fpilj;jJ.

vdJ 19tajpNyNa>  nfhOk;gpy; rPUil jhpj;j rpNu\;l nghyprhH cl;gl gyH NrH vd;W $g;gpl ehd; jpUk;gpg;ghHg;Ngd;.-; vd;idj;jhNdh ?my;yJ Ntiw ahiuANkh? ahUk; gfpbf;F $g;gpLfpd;whHfNsh ?

fhuzk; ,y;yhkypy;iy. Ntiy fpilj;j gpd;dH nfhOk;gpypUe;J aho;g;ghzj;Jf;F tpLjiyapy; te;J epw;Fk; ehl;fspy; Muk;gj;jpy; gbj;j fpuhkj;Jg; ghlrhiyf;Fk;> gpd;dH caHjuk; gbj;j efuj;Jf;fy;Y}pf;Fk; nrd;why; khztHfs; mNl-Nghlh-thlh vd;W jhd; $g;gpLthHfs;.> fijg;ghHfs;. mjpy; ve;jj;jtWk; ,y;iy.  ,iwtd; nfhQ;rk; ,lj;ij khw;wp tpl;lhd;. $lg;gbj;jtHfs; ghlrhiyapy; ,Uf;f vd;id fe;NjhH Ntiyf;F mDg;gptpl;lhH. vOgJfspd; Muk;gj;jpy; tpNrlflikahw;W tjw;fhf aho;g;ghz nghyp]; mYtyfj;Jf;F mDg;gg;gl;Nld;.

aho;g;ghzk; te;j ,uz;lhk; ehs; vd;idg;gbg;gpj;j MrphpaH xUtH vd;idj;Njbf;nfhz;L te;jhh;. mtH vdJ NkiraUNf te;j NghJ> nfhQ;rk; re;Njh\k;.> nfhQ;rk; gak;.> nfhQ;rk; ntl;fk;. Fl; NkhHdpq; NrH vd;wthW vOk;gpNdd;. vd;id tYf;fl;lhakhf ,Uj;jptpl;L mtH epd;wjhy; jhd; mLj;jLj;J etur ghtq;fs; vdJ Kfj;jpy;.

MrphpaH Muk;gpj;jhH:- jk;gp xU cjtp mtrukhfr; nra;a NtZk;

mtH Nfl;l cjtp ,J jhd;- jhd; fy;tpg;gzpkidapy; cjtpg;gzpg; ghsuhf caHT ngw;Ws;sjhfTk;> caHTf;F cjtp nra;j gzpg;ghshpd; kfs; ,e;jpahTf;F gbf;fg;Nghtjw;F ,yq;iff;F ntspNa nry;tjw;fhd mDkjpia rp.I.b. jpizf;fsj;jpypUe;J tpiuthfg;ngw;Wj;juNtz;Lk;

mg;NghJ ,yq;iff;F ntspNa nry;tjw;F nghyp]; jpizf;fsj;jpypUe;J (EXIT PERMIT) ngw Ntz;Lnkd;gJ eilKiw. eilKiwia tpiuT gLj;j vd;idg;gbg;gpj;j Mrphpahpd; Nkyjpfhhp mtiu ehl> MrphpaH vd;id ehbdhH. Mrphpahpd; Nkyjpfhhp Nkw;gbg;Gf;fhf jdJ kfis tpiuthf ,e;jpahTf;F mDg;g tpUk;gpdhH. mtUf;F vd;%yk; cjtp nra;a vdJ MrphpaH tpUk;gpdhH. Mrphpahpd; mjpfhhpf;F cjtp nra;a ehDk; Kaw;rp vLj;Njd;. nry;thf;ifg;gad; gLj;Jk;NghJk; ftdkhf ,Uf;f Ntz;Lky;yth? rpy tprhuizfs;- jhkjq;fs; jtpHf;fKbahjit.> fl;Lg;ghl;Lf;fg;ghw;gl;lit.

MrphpaH mtuJ mjpfhhpiaAk; mioj;Jf; nfhz;L xU ehisf;F ehiye;J jlitahtJ tUthH. aho;.nghyp]; mYtyf ez;gHfSf;F mtHfs; mbf;fb tUtJ Ntbf;ifahf tpl;lJ. vd;idg; gbg;gpj;j MrphpaUf;F ehd; Nrh; (SIR   ) nrhy;YNtd;.> Mrphpah; jdJ mjpfhhpf;F NrH (SIR   ) nrhy;YthH.> me;j mjpfhhp vdf;F NrH (SIR   ) nrhy;YthH. %d;W NgH Row;rp Kiwapy; khwp khwp NrH nrhy;y mYtyf CopaHfspd; rphpg;Gf;F nrhy;yth Ntz;Lk;? NjePH Fbf;f rhg;gpl fe;NjhUf;F ntspNa nrd;W jpUk;gpaJk; rpw;W}opaH vd;dplk; Xb tUthH-

khj;ahl khj;ahl khj;ah thwhq;Nghwhq;  vd vkJ mYtyf rpw;W}opaH rpy;th nrhd;dJ vdf;F njspthf tpsq;fhjNghJ> ,d;ndhU rpw;W}opauhd

nry;iyah jkpohf;fk; nra;J- IahNthil Iahtpd;u Iah  vd Muk;gpj;J

 Nrh;> cq;fil Nrhpd;u NrH te;jpl;Lg;NghdtH > NrH vd;w NghJjhd; vdf;F vd;idj;Njb te;J NghdtH ahnudj;njhpe;jJ.
,J Nrhpd; NrUf;Fk; Nruhfpd  vd;fij.

,dp

fhyk; vt;tsT tpiuthfg;Ngha; tpl;lJ. 1992 y; tTdpah murmjpgH. nfhOk;Gf;F NghFk;Nghnjy;yhk; xt;nthUtUk; nfhk;gpAl;lH gw;wp fijfijahfr; nrhy;thHfs;.

vdf;Fj;njhpe;jtiu mg;NghJ tTdpah mYtyfq;fspy; nfhk;gpAl;lh; ,Uf;ftpy;iy. muRrhHgw;w epWtdq;fs; tTdpah fr;Nrhpapy; fye;J nfhz;l $l;lj;jpy;- ‘Vavuniya kachcheri needs a computer’ vd;W Ntz;LNfhs; tpLj;Njd;.
tTdpah fr;Nrhpf;F mLj;j ehs; fzdp te;J NrHe;jJ.>  vd;d nra;apwJ? nfhk;Al;liu vg;gb ,af;FtJ vd xUtUf;Fk; njhpatpy;iyNjitapy;yhg; nghUshff;fUjp xU %iyapy; J}f;fpg;Nghl;lg;gl;lJ.

gpd;G 1994y; ghq;nfhf; ehl;Lf;F gapw;rp jpl;lj;jpy; fye;J nfhs;sr;nrd;w NghJ ehd; cl;gl ,yq;ifapypUe;J nrd;wtHfisj;jtpu  kw;w vy;NyhUk; fzdpapy; jhd; vy;yh NtiyfisAk; nra;jhHfs;.

Fwpg;G vLg;gJ- mwpf;iffs; jahhpg;gJ- mtw;iw rkh;g;gpg;gJ-tpsq;fg;gLj;JtJ vy;yhk; nfhk;gpAl;lhpy;… ‘gl;bf;fhl;lhd; Kl;lhRf;filiag; ghHj;jJ khjphpahd epiyapy; ehq;fs;.

gapw;rp Kbe;J tTdpah jpUk;gpaJk; vdJ nrayhsiu thu ,Wjpapy; fliktpLjiyAk; gzKk; nfhLj;J nfhOk;gpy; nfhk;gpAl;lH gapw;rp ngw xOq;F nra;Njd;. %d;W khjq;fSf;Fs; gapw;rpia Kbj;Jf;nfhz;l gpd;dH  nfhk;gpAl;lH %yk; Ntiyfs; Jhpjfjpapy; rhpahf ele;jJ.

vdJ cjtpahshplk; ehd; vg;gbf; Nfl;Lg;gbg;gJ? vd jaf;fk;.> ntl;fk;.
nfhOk;Gf;F ,lkhw;wk; ngw;W te;J 57 taJ epuk;gp Xa;T ngw;W ngd;rd; vLf;fyhk; vd vz;zpa Ntisapy;jhd;-  nfhk;gpAl;lH gbf;fpw MirAk; te;jJ. gk;gyg;gpl;b jdpahh; fzdp fy;tpepiyak; nrd;W ntl;fj;jpdhy; vdf;Fj;njhpe;j ez;gdpd; uh[Nfhghypd; ngaiu vdJ ngauhfr;nrhy;yp gjpT nra;Jnfhz;L fzdp miwapDs; Eioe;Njd;.

fzdpg; ngl;bf;F Kd;dhy; vd;id ,Uj;jpa xU rpwpa ngz;> Gj;jfnkhd;wpy; xU gf;fj;ijf; fhl;b> mij mg;gbNa mbf;fr;nrhd;dhs;. Ntiyf;Fr;NrHe;j Gjpjpy; nukpq;ld; Mq;fpy gioa iug;iuw;wpiy gyk; nfhz;l kl;Lk; vOj;ij mkj;jp mbj;jhy; jhd; jl;nlOj;J fLjhrpapy; gjpAk;. Ke;jp nukpq;ud; iug;iuw;wpiy vOj;Jfspy; Vwp,Uf;fhj Fiwjhd;. KOg;gyj;ijAk; tpuy;fsf;Nfj;jp Fj;JwJ. jl;nlOj;J goFtjw;F Kl;il rhg;gpl;L clk;ig gyg;gLj;jNtz;Lk; vd;w mwpTiuAk; mg;NghJ toq;fg;gl;lJ.

me;j mDgt epidTfSld; nfhk;gpAl;lH fP NghHby; vdJ gyj;ijf; fhl;b mbj;jNghJ rpd;dg;ngz; Xb te;J>NrH NrH nrht;whf mbAq;Nfh. SOFT…SOFT…FEATHER TOUCH. kapy; ,wifj; njhLwkhjphp nkJthf njhl;lhNy fP NghHl; Ntiynra;Ak;. my;yJ nfhk;gpAl;lH gOjhfg; NghLk;-
me;jg;gps;is nrhd;dijf; Nfl;L-

vy;yhUk; vd;idg;ghhf;f nfhQ;rk; ntl;;fk;.> ,Ue;jhYk; xUtUf;Fk; vd;idj;njhpahnjz;L epidg;gpy; ehDk; rphpj;Jf;nfhz;L me;jg; Gj;jfj;jpYs;s gf;fj;ij vOj;jpy; nghwpj;jhfptpl;lJ.

me;jr; rpd;dg;ngz; fl;lisapl;lhs;:- ,g;g mbj;jij Nrt; (SAVE) gz;Zq;Nfh

ehd;:-mg;gbnaz;lhy;..

mts;:- SAVE   vz;l ,lj;jpiy> cq;fil     NAME I    ENTER  gz;zp ePq;f mbr;rij SAVE gz;Zq;Nfh

ehd; jLkhw;wj;Jld; ez;gd; uh[Nfhghypd; ngaiu vOj;jpy; nghwpf;f mts; Vd; NrH. jpy;iyeluhrh vz;L cq;fil ngaiug; NghLq;Nfh…”

vd;Dila ngaH vd;d khjphp njhpAk; ? vd ehd; Nfl;lNghJ- mtsJ gjpy;-

ehd; kfhypq;fj;jpd; kfs;. mg;gh mbf;fb cq;fisg;gw;wp nrhy;YwtH. ePq;fs; jhd; mtUf;F epjpg;gpukhzq;fs; jhgdtpjpfNfhit (FINANCIAL REGULATION- ESTABILSHMENTS CODE- OFFICE SYSTEM ) vy;yhk; nrhy;ypf;nfhLj;J mth; Nrhjidapy; gh]; gz;zpdth;

gy tUlq;fSf;F Kd; fr;Nrhp cj;jpNahfj;jHfSf;F gjtp caHTf;fhf tFg;G elj;jpa NghJ vd;dplk; gbj;jtHfspy; kfhypq;fKk; xUtH.

Mk;!  kfhypq;fk; vdJ khztd;.> gpd;G kfhypq;fk; vd;w vdJ khztdpd; kfSf;F ehd; khztd;.

ehd; khztdhfp fzdp kpd;dQ;ry; ,iza jsq;fs; Ng]; Gf; tPbNah rw;
(FACE BOOK- VIDEO CHAT)  vd rpwpJ rpwpjhf gbj;jjhy; Ntiyfs; Rfkhf mjpf Ntiyfs; nra;aKbfpwJ.

khj;ahl khj;ahl khj;ah thdhYk;;> khztdpd; kfSf;F khztd; jhd;;

No comments: