Monday, June 24, 2013

சிங்கள மொழி நாளிதழ்“ ரிவிர“ என்னும் பத்திரிகையில் வெளியான செவ்வியின் தமிழாக்கம்

Xa;T epiyapYk; ,d;Wk; flikfSf;Ff; Fiwtpy;iy

Kd;dhs; tpidj;jpwd; epiw epu;thf Nrit mjpfhup v];.jpy;iyeluhrh


ed;whf jkpo; nkhopapy; vOJk; Mw;wy; vdf;Fz;L@ mjdhy; jkpo; gj;jpupiffSf;F ehdhtpj tplaq;fs; njhlu;gpYk; vOJfpd;Nwd;@ mNj Nghy ciuahw;Wk; Ntisfspy; vdJ mDgtq;fis ,sk; r%fj;Jld; gfpu;e;J nfhs;fpd;Nwd;.


ehd; fy;tp fw;w aho; cLg;gpl;b mnkupf;fd; kp\d; fy;Y}up 160 Mz;L fis epiwT nra;fpwJ. gioa khztu;fSld xd;W Nru;e;J fy;Y}up njhlu;ghf E}y; xd;iwAk; njhFj;J> tpNr;l epfo;T xd;iwAk; ,t;thz;L [dtup 19Mk; jpfjp elhj;jpNdhk;. me;E}ypy; fy;Y}up tuyhWk; tuyhw;wpy; ,lk; gpbj;jf;nfhz;l khztu;fspd; rhjidfs;- jfty;fSk; ,lk; ngw;Ws;sd.
,tuJ Foe;ijg;gUtk; gidku epoy;fspy; fope;jhYk; tlgFjp %iynahd;wpypUe;J  epu;thf Nritapy; cr;rj;Jf;F cau;e;jtu;. epu;thf Nrit mjpfhupahf khj;jpuky;yhky; rpwe;j vOj; jhsUkhthu;@ ehlff;fiyAld; rpj;jpuf;fiyAk; iftug;ngw;wtu;@ ,e;ehl;bd; epu;thfj;Jiwapy; gytw;iwr;rhjpj;j mw;Gjkhd kdpju; v];.jpy;iyeluhrh. ePz;lfhy epu;thf Nritapy; ,yq;ifj;jPtpd; gy gFjpfspy; gy gjtpfspy; gzpahw;wpa  ,tu; jdJ mDgtq;isAk; jw;Nghija epiyiaAk; ,g;gFjpapy; gfpu;e;J nfhs;fpwhu;.

,d;W ehd; kpf kpfr;re;Njh\khf ,isg;ghw;Wf; fhyj;ij fopj;Jf;nfhz;bUf;fpNwd;. jpdKk; fhiyapy; flw;fiuNahuk; elg;Ngd;@ mJ vdJ cly; eyj;Jf;fhf-mLj;J  gioa ghly;fis tpUk;gpf;Nfl;Ngd;. mtw;iwf; Nfl;gjpy; myhjpg;gpupak;. mJ Nghy jpdKk; gj;jpupiffs; gbg;Ngd;. mjd; %yk; ehl;bYk; cyfpYk; eilngWk; rk;gtq;fis mwpe;J nfhs;Ntd;. ,jw;fpilapy; vdJ czTf;fhd rikay; NtiyfisAk; nra;Ntd;. vdJ Jiztp ,e;j ehl;fspy; ,Ug;gJ aho;g;ghzj;jpy;@ jdJ jhahiug; guhkupg;gjw;fhfg; NghapUf;fpwhu;. ,ilapilNa ehDk; aho;g;gh zk; Ngha;tUtJz;L. vdJ Xa;T ehl;fs; rhjhuzkhf ,g;gbj;jhd; Xbf;nfhz;bUf;fpwJ.

jpU. jpy;iyeluhrh ,d;Wk; flikfisr; nra;J tUtjhy; ehl;Lf;F Mw;wptUk; Nritfis epWj;jpf;nfhs;stpy;iy. 2007 Mk; Mz;by; 60 Mz;Lfisg; G+u;j;jp nra;j Xa;T epiyapYk; gytpjkhd murgzpfis Mw;wpf;nfhz;bUg;gjhy; kw;wtu;fspypUe;Jk; NtWgLfpd;whu;.

2007 Mk; Mz;L mWgJ taJ G++u;j;jpahdNghJ fy;tp mikr;R Nkyjpfr; nrayhsu; gjtpapyp Ue;J Xa;T ngw;Nwd;. gpd;du; kPz;Lk; mNj gjtpapy; flikahw;w miof;fg;gl;ljhy; 2007 Mk; Mz;L [Piy khjk; Kjy; 2008 Mk; Mz;L [Piy khjk; tiu flikfisr; nra;Njd;. ,e;ehl;Lr; rpWtu;fspd; fy;tpf;F ghupastpy; gq;fspf;f fpilj;j tha;g;G Fwpj;J kpfTk; kfpo;r;rpailfpd;Nwd;.

,isg;ghwpa epiyapYk; gytpjkhd flikfisr; nra;AkhW tpLf;fg;gl;l Ntz;LNfhSf;F Fiwtpy;iy. mth; Njrpa ngyp]; Mizf;FOtpd; Nkd;KiwaPl;Lr;rig cWg;gpduhf xU tUl fhyk; flikahw;wpdhu;.

mf;flikia 2008 Mk; Mz;L nrg;lk;gu; khjk; njhlf;fk; 2009 Mk; Mz;L tiu nra;jhu;. nghyp]; cj;jpNahfj;ju;fs; vjpu;Nehf;fpa gpur;rpidfs; njhlu;ghf ftdk; nrYj;jp mtw;Wf;fhd jPu;Tfisg;ngw;Wf; nfhLg;gJ ,f; FOtpd; nghWg;ghFk;.

gpd;G epjp Mizf;FOtpd; kjpAiuQuhff; flikahw;wpdhu;. ,JTk; nghWg;Gfs; epiwe;j gjtpahFk;. gjtpf;Fupa flikfis Mu;tj;JlDk; mu;g;gzpg;GlDk; epiwNtw;wpdhu;. mjd; gpd;du; fy;tpj;Jiwf;F ,tuJ Nrit NjitahdJ. cyf tq;fpapd; epjp cjtpAld; epiwNtw;wg;Lk; fy;tpj;Jiw mgptpUj;jp nray; jpl;l kjpAiuQuhff;flikahw;wpdhu;.
mJ khj;jpuky;y@ 2011 Mk; Mz;by; kPz;Lk; mur nghJr; Nrit Mizf;FOit ,aq;f itf;Fk; murhq;f jPu;khdj;jpw;Nfw;g mjp NkjF [dhjpgjpahy; Mizf;FO cWg;gpduhf epakpf;fg;gl;lhu;. ,jd; %yk; kPz;Lk; ,e;ehl;bd; mur NritapYs;stu;fSf;F Nrit nra;a re;ju;g;gk; fpilj;Js;sJ. ,e;j epidTk; kpFe;j kfpo;itj;jUfpwJ.

,sk; tajpy; ,yf;fpa vOj;Jyfpy; ,ize;J nfhz;l ,tuhy; ,d;W tiu vOJtijf; iftpl Kbahky; cs;sJ.
vdf;F ed;whf jkpo; nkhoapy; vOJk; Mw;wYz;L@ mjdhy; jkpo; gj;jpupiffSf;F ehdhtpj tplaq;fs; njhlu;gpYk; vOJfpd;Nwd;@ mNj Nghy ciuahw;Wk; Ntisfspy; vdJ mDgt q;fis ,sk; r%fj;Jld; gfpu;e;J nfhs;fpd;Nwd;.

ehd; fy;tp fw;w aho; cLg;gpl;b mnkupf;fd; kp\d; fy;Y}up 160 Mz;Lfis epiwT nra;fpwJ. gioa khztu;fSld xd;W Nru;e;J fy;Y}up njhlu;ghf E}y; xd;iwAk; njhFj;J> tpNr;l epfo;T xd;iwAk; ,t;thz;L [dtup 19Mk; jpfjp elhj;jpNdhk;. me;E}ypy; fy;Y}up tuyhWk; tuyhw;wpy; ,lk; gpbj;jf;nfhz;l khztu;fspd; rhjidfs;- jfty;fSk; ,lk; ngw;Ws;sd.

jw;NghJ vdJ xa;T tho;f;if ,dpikahf kfpo;r;rpahff; fope;J nfhz;bUf;fpwJ.

jpU.jpy;iyeluhrh aho;g;ghzj;jpypUe;J gUj;jpj;Jiw nry;Yk; topapYs;s cLg;gpl;bf; fpuhk j;jpy; gpwe;jhu;. cLg;gpl;b mnkupf;fd; kp\d; fy;Y}upapy; f.ngh. j (rh /j ) fy;tpiaAk; aho;. ,e;Jf;fy;Y}upapy; f.ngh. j (c /j ) fy;tpiaAk; epiwT nra;jgpd;> vOJ tpidQuhf mur Nritapy; ,ize;J nfhz;lhu;

f.ngh.j. cau;ju guPl;ir vOj Kd;Ng vOJ tpidQu; guPl;irapy; rpj;jpaile;Njd;. mjd; ngWNgwhf 1967 Mk; Mz;L [dtup khjk; 4Mk; jpfjp nfhOk;G nghyp]; jiyik mYty fj;jpy; vOJeuhf epakdk; fpilj;jJ. mf;fhyj;jpy; murhq;f Nritf;F rpq;fs nkhopj; Nju;r;rp mtrpakhf ,Ue;jJ. mJ Nghy jl;nlOj;jpYk; rpj;jpailjy; mtrpakhFk;. ,it ,uz;bYk; rpj;jpaile;Njd;. nfhOk;G nghyp]; jiyik mYtyfj;jpy; ,uz;L tUlq;fs; flikahw;wpa gpd; Etnuypah nghyp]; mYtyfj;Jf;F ,lkhw;wg;gl;Nld;.

1967 [dtup Kjy; 1978 xf;Nlhgu; tiu nghyp]; jiyik mYtyfk;> nghyp]; Mizahsu; mYtyfk;> Etnuypah> fy;fpir> tTdpah> nfhOk;G aho;g;ghzk; Mfpa ,lq;fspYs;s nghyp]; mjpfhupapd; mYtyfq;fspy; flikahw;wpdhu;. ,j;jifa mYtyfq;fspy; jhgdf;fpis> fzf;F f;fpis> Fw;wq;fs; njhlu;ghd fpis> fbjj;njhlu;Gf;fpis Nghd;wtw;wpy; gzpahw;wp gue;j mwpitAk; mDgtj;ijAk; ngw;Wf;nfhz;lhu;. ,t;thW njupe;J nfhz;litAk; nray; Kiw mDgtKk; gpw;fhyj;jpy; vspjhff; flikfisr;nra;tjw;F cjTtjhfff; Fwpg;gpLthu;

,yq;if epu;thfNrit Ml;Nru;g;Gf;fhd kl;Lg;gLj;jg;gl;l Nghl;bg;guPl;irapy; rpj;jpnaa;jpajhy; 1978-11-01 epu;thfNrit cj;jpNahfj;juhf epakpf;fg;gl;lhu;. Muk;gj;jpy; kl;lf;fsg;G $l;LwT mgptpUj;jp cjtp MizahsuhfTk; gpd;du; kd;dhu;> Ky;iyj;jPT tTdpah Mfpa khtl;l q;fspYk; $l;LwT mgptpUj;jp cjtp Mizahsuhff;flikahw;wpdhu;.

1983Mk; Mz;by; tTdpahtpy; flikahw;wpf;nfhz;bUe;j rkak;> fytuq;fs; ngupjhf njhluj; njhlq;fpaNghJ toikahd flikfSf;F Nkyjpfkhf cjtp czTf;fl;Lg;ghl;ljpfhup> r%f Nritfs; cjtpg;gzpg;ghsu;> tWik epthuz cjtp Mizahsu;> mtru Gdu;tho;T Gduikg;G jpl;lg; gzpg;ghsu; vd nghWg;Gfis epiwNtw;w Ntz;bnaw;gl;lJ. ,jdhy; Vw;gl;l mD$ykhd mDgtq;fs; msg;gupait.

,t;thW gy;NtW flikfis Mw;wpatUf;F 1989 ,y; tlfpof;F khfhz rig epWtg;gl;l Gjpjpy; tlfpof;F fly; njhopy; gzpg;ghsu; gjtp toq;fg;gl;lJ. flikfis mjpf mstpy; tpidj;jpwd; tpisjpwDld; epiwNtw;w tlfpof;F khfhz $l;LwT Mizahsu;> czT Mizahsu;> cs;ehl;L tu;j;jf Mizahsu; Mfpa flikfisAk; Mw;Wtjw;Fg; gzpf;fg;gl;lhu;

1990 Mk; Mz;L [dtup khjk; Kjy; brk;gu; khjk; tiu khfhz czT tu;j;jf $l;LwT gjpy; nrayhsuhf epakdk; ngw;whu;@ 1991 ,y; khfhz fy;tp mikr;rpd; gpujpr; nrayhsuhf f;flikahw;Wk;gb gzpf;fg;gl;lhu;.

,jdpilNa [dhjpgjp elkhLk; Nrit eltbf;iffSf;fhf 1992 Mk; Mz;L tTdpah khtl;l murhq;f mjpguhf epakpf;fg;gl;lhu;@ mjw;F Nkyjpfkhf khtl;l MizahsuhfTk; tlfpof;F khfhz MSeuhy; epakpffg;gl;lhu;.

Kf;fpakhd fhyfl;lj;jpy; [dhjpgjp elkhLk; Nritahy; mjpf gl;r gad;fis kf;fs; ngWtjw;fhf murhq;f mjpguhfTk;  MizahsuhfTk; kj;jpa khfhz epWtfq;fNshL ,ize;J gzpahw;wpdhu;. mjd; gpd; 1995 Mk; Mz;L Kjy; 1997 Mk; Mz;L tiu fpspnehr;rp murhq;f mjpguhff;flikahw;wpdhu;.

1998 Mk; Mz;L [dtup Kjy; 1999 Mk; Mz;L Mf];l; tiu ,e;J rka gz;ghl;L mYty;fs; jpizf;fsg;gzpghsuhfg; gzpGupe;jhu;.

1999 nrg;lk;gu; khjk; fy;tp mikr;R Nkyjpfr; nrayhsuhf epakdk; ngw;w ehs; Kjy; ,isg;ghWk; ehs; tiu gue;jstpyhd gzpfis rpwg;ghf epiwNtw;wpdhu;

vdJ rpWtaJ Kjy; je;ijahu; vdf;F tpUg;gkhdJk; NjitahdJkhd Gj;jfq;fis thq;fpj;je;jhu;@ mJ Nghy aho;g;ghzj;jpy; eilngw;w $l;lq;fSf;Fk; ,yf;fpa tpohf;fSf;Fk; mioj;Jr;nry;thu;. ,e; epfo;Tfspy; vOj;jhsu;fSf;F fpilj;j tuNtw;Gk; ghuhl;Lf;fSk;-mtu;fisg;Nghy ehDk; tuNtz;Lnkd;w vz;zj;ij tsu;j;jJ. mjdhy; vOjj;njhlq;fpNdd;. Kjypy; rpWtu;fSf;fhd tplaq;fis rpWtu;kyu; Nghd;w gFjpfspy; vOjp vdJ vOj;jhw;iy tsu;j;Jf;nfhz;Nld;.

,tu; gy;NtW tplaq;fs; njhlu;ghf gy tbtq;fspy; vOjpAs;shu;. ,tuJ vOj;jhw;wyhy; jkpo; ,yf;fpag;gug;G nrOikaile;jJ. ,tuJ rpWfijfs; rpq;fsj;jpYk; nkhopkhw;wk; nra;ag; gl;Ls;sJ.

jkpopy; vOjpa rpWfijfs; Kd;dhs; aho;g;ghz murhq;f mjpgu; yady; ngu;dhd;Nlhtpd; Vw;ghl;by; rpq;fsj;Jf;F nkhopngau;f;fg;gl;lJ. mJ fhjy; ahj;jpiu vd;Dk; jiyg;g;py; ,uz;lhtJ gjpg;ghfTk; ntsp te;jJ. ghlrhiyf;Fg;Nghfhj je;ij nrhy;ypj;je;jit ky;ypif vd;Dk; khjrQ;rpifapy; gbf;fhjtu; gbg;gpj;j ghlq;fs; vd;Dk; jiyg;gpy; xUtUlk; njhlu ;e;J te;J mg;gh vd;Dk; jiyg;gpy; E}yhf ntspte;jJ> ,e;jpahtpy; mg;Jy; fyhk; [dhjpgjpahf ,Ue;jNghJ> mtuhYk; gbj;Jg;ghuhl;lg;gl;l ngUikf;FupaJ.

vj;jidNah flikfSf;F kj;jpapYk; ,e;j re;Njh\khd kdpjd; vOjpa rpWfijfs; ;280@ njhiyf;fhl;rp ehlfq;fs; ,uz;L@ Nkil ehlfq;fs; 40@ thndhyp ehlfq;fs; 25@ mj;Jld; ,yq;if Njrpa E}yf mgptpUj;jpr; rig> ltu; kz;lg epjpak;> Njrpa E}yf Nritfs; kw;Wk; Mtzkhf;fy; rig cl;gl gyNtW mur mikg;Gfspy; mq;fj;jtuhfTk; gzpahw;wpAs;sijAk; Fwpg;gpl Ntz;Lk;.

rpWtaJ Kjy; rpq;fs kf;fSld; neUq;fpg;gofpAs;Nsd;@ mtu;fSf;Fk; Nrit nra;Js;Nsd;. me;j neUf;fKk; NritAk; ,d;dKk; njhlu;fpwJ.

vJ vt;thW ,Ug;gpDk; fle;jfhy gRikahd epidTfSld;> md;G kidtpAld; mWgJf; fg;ghyhd Xa;it Mde;jkhf mDgtpf;fpd;Nwd;.

nrt;tp fz;ltu:-eadNfrp tpN[Nfhd;
ed;wp: uptpu rpq;fs gj;jpupif
jkpohf;fk;: mk;gythzu; Jiurpq;fk;
       ஓய்வு நிலை பகுதி  அஞ்சல் திணைக்கள அதிகாரி

Sunday, June 23, 2013

ஒவ்வொருவரிடமும் ஒவ்வொரு சிறு நிகழ்விலும் பல பாடம் படிக்கலாம்


xt;nthUtuplKk; xt;nthU rpW epfo;tpYk; gy ghlk; gbf;fyhk;

rhjhuzkhf vy;NyhUk; thOk;NghJ rpyu; vijahtJ rhjpg;gtu;fshf- ey;y tplaq; fis kw;wtu;fSf;F Nghjpg;gtu;fshf top fhl;Lgtu;fshf jdpj;Jtk; kpf;ftu;fshf tho;fpd;whu;fs;. kdpjd; vj;jifa ngupa Mw;wy; cilatdhf ,Ue;jhYk; ,aw;if epajpg;gb mtdJ MAs; xU tiuaiwiaj; jhz;br; nry;tjpy;iy. mjpfhuk;-  gzk;> nghUs; gz;lk;- mwpT- Mw;wy; vit jhd; ,Ue;jhYk; ngUk;ghYk; cyfpy; capu; thOk; fhyk; ruhrupahfj;jhd; ,Uf;fpwJ. vy;yhk; epiwthf ,Ue;Jk; rpyuJ MAs; ruhrupia tplf;Fiwthf ,Uf;Fk; NghJ- trjpfs; ,y;yhj epiyapy; NghjpasT czT cil Mfpa mbg;gil trjpfs; $l ,y;yhky; rpyuJ MAs; ruhrupiaf; fle;Jk; nry;fpwJ. ,J ,aw;if- 50-60 taJf;Fg;gpwF Ml;lk; fhZk; tho;T gyUf;F@ Mdhy; rpyUf;F MAs; 70 -80 tiu tsu;e;J nry;Yk;.  106 taijj;jhz;ba xUtUf;F Ngug;gps;isfs; jpUkzk; nra;J itj;j nra;jpiaAk; mz;ikapy; gj;jpupifnahd;wpy; ghu;j;Njd;. ,J mG+u;tkhd epfo;T.

Mdhy; ruhrupahf thOk; fhyj;jpy; rpyu; rhjid epfo;j;Jgtu;fshf ,Uf;fpwhu;fs;. rhjid vd;gJ murpaypy; Fjpj;J mikr;ruhf tUtNjh my;yJ mwpTyfpy; mjpAau; tpUJ ngWtNjh  my;yJ rpdpkh fiy ,yf;fpa  cyfnkd;W cyfstpy; Gfo; ngWtNjh kl;Lky;y-rpfuk; njhLtJ kl;Lky;y

capu; thOk;NghJ> FLk;gk; cwtpdu;fs; vd;w epiyf;Fk; mg;ghy; gue;jstpy; gyj;j el;igj; Njbf;nfhs;tJk;- jdJ Cu;vy;iyf;fg;ghy; tho;gtu;fisj;jhd; jd;tag;gLj;JtJk; rhjid jhd;. me;j tifapy; fy;tp xOf;fk; ,iwtopghL FLk;gg;gw;W r%fg;gzp vd;Dk; gy;NtW gupzhkq;fNshL Rkhu; 74 Mz;Lfs; ey;top nrd;W mz;ikapy; mkuj;Jtk; mile;jtu;- njhz;lu; jpyfk; rpd;dg;G tpRtypq;fk;.

tho;tpy; Kd;Ndw Kaw;rp Kf;fpak;-me;j Kaw;rp jhdhf Kd;dpd;W vLf;Fk; Kaw;rpahf ,yf;if milAk; tiu tplhKaw;rpahfTk; ,Uf;f Ntz;Lnkd tpUk;gpa rp.tpRtypq;fk; rhjhuz FLk;gg;gpd;dzpapypUe;J njhopyjpgu; ];jhdj;Jf;F cau;e;jtu;.

ciog;gpy; fzprkhd gFjpia Myaq;fs; mwg;gzpfs; Md;kpfg;gzpfs; Mfpatw;Wf;Fr; nrytpl;lJ Nghy mwpTg;gzp-r%fg;gzp vd Nfhz;lhtpy; tpNtfhde;j gbg;gfk;> r%f Kd;Ndw;wf; fofq;fspd; rkhrk;> Gdu;tho;T fy;tp mgptpUj;jp epjpak; Mfpatw;Wf;Fk; Mjuthf cjtpf;fuq;fis ePl;batu;. Fwpg;ghf Rdhkp Mopg;Nguiy mdu;j;jq;fs;-,Wjp td;dpg;Nghu; ,d;dy;fs; Mfpatw;why; mtjpAw;Nwhuf;Fk; Mjutspj;jtu;.

mtu; ,we;j gpd;Gk; ,Ug;gtu;fSf;F mtu; FLk;gj;jpdu; Mf;fG+u;tkhf rpytw;iwahtJ nra;a Ntz;Lnkd vz;zpajhy; fhyk;fhykhf epiyj;J epw;Fk; jpUf;Fws; Xsitahupd; ePjptop E}y;fspypUe;J Kf;fpa gFjpfs; rpytw;iw mkuupd; epidthy; E}yhf;fp toq;FtNjhL-fy;tp tsu;r;rpf;fhd Gyikg;guprpy; epjpaj;ijAk; Vw;gLj;jpAs;sdu;.

rpyu; rpupf;Fk;NghJ cjL kl;Lk; rpupf;Fk;-mjpy; xU Nghypj;jdj;ijf; fhzyhk;-rpyu; -jq;fSf;F VjhtJ Njitg;gLk; NghJ-gy;iyf; fhl;br;rpupg;ghu;fs; cz;ikahf ePbj;j el;igAk; epiyahd njhlu;igAk; tpUk;gp;-; KOikahfr; rpupj;J- kdk; jpwe;J gofpajhy; rpd;dg;G tpRtypq;fj;jpd; ,Ug;gpy; neUq;fpg;gofpatu;fs;; ,wg;gpd; gpd;dUk; ,e; epidT epfo;tpy; fye;J nfhs;fpwhu;fs;.

capUld; cs;sNghJ cupikAld; el;Gg;ghuhl;LtJ xd;Wk; GJikay;y- kuzj;jpd; gpd;Dk; Nerpf;fpd;Nwhk;-xUtUf;F kjpg;gspf;fpd;Nwhk;-vd;why; mtu; kfj;jhd kdpju; vd;gjpy; ,uz;lhtJ fUj;J ,Uf;f KbahJ. r%f Nkk;ghl;Lf;fhf- mtu; Ngzpa r%f cwT- rka tsu;r;rpf;fhf mtu; Mw;wpa njhz;Lfs;-mwpTg;ngUf;fj;Jf;fhd Nritfs; vy;yhk; mtUf;Fg; gpe;jpNahuhy; epidT $ug;gLfpwJ.

epidT jpd epfo;r;rprfs; rpy Ntisfspy; ahiu epidT $u;e;J ciuiaNah NtW epfo;r;rpfisNah xOq;Fnra;fpd;NwhNkh mjw;Fk; mg;ghy; Fwpf;fg;gl;ltupd; epiditf; fle;J nry;tJKzL-vq;fs; neQ;Rf;F neUf;fkhdtiu kl;Lk; epidT nfhs;tNjhL- mtuJ tho;f;if tuyhW Nritfs; Mfpatw;NwhL khj;jpuk; epfo;Tfis RUf;fpf; nfhs;shky; mjw;F mg;ghYk; nry;yyhk;

-fy;ntl;L ghly; vOjpa fhyk; khwpf;nfhz;L nry;fpwJ. fhykhdtupd; cwtpduplk; tpguq;fisr;Nrfupj;J> fztd; ,we;jhy; kidtp Gyk;gy;-kf;fs; Gyk;gy;- cwtpdu; Gyk;gy; ez;gu; Gyk;gy; vd XNu Gyk;gyhf ,Uf;Fk;@ cz;ikahfg;Gyk;GtJ ahnud;why; ghly; vOJgtu; jhd;- ,d;iwf;F Vwf;Fiwa me;jepiy khwp tho;Tf;Fg; gad; glf;$ba tplaq;fisj; njhFj;J E}yhf mr;rpl;L nfhLf;fpd;whu;fs;-fhykhdtiu epidT $Uk; mNjNtis ngWkjpahd tplaq;fisAk; ngw;Wf; nfhs;s tha;g;G>.me;j epiy tsu;r;rp mile;J fy;tp tsu;r;rp;f;Ff; fhykhdtu; ngauhy; Gyikg;guprpy; toq;fp mjd; %yk; r%f Nkk;ghl;Lf;F kf;fs; Nkk;ghl;Lf;F top fhl;Lfpd;whu;fs;. xUtd; jdJ cau;r;rp- tsu;r;rp- Nkk;ghL vd;w rpe;jid nraw;ghL tpupTngw mtdJ FLk;gj;jpd; cau;r;rp- tsu;r;rp- Nkk;ghL vd;w rpe;jid nraw;ghL vd;W NkYk; tpuptila mjd; mLj;j fl;lkhf mtdJ r%fk; gpd; mjidAk; jhz;b Vida kf;fspd; Nkk;ghL vd cr;repiyf;Fr; nry;fpwJ.;

rhjhuzkhf xt;nthUtuplkpUe;Jk;  xt;nthU rk;gtq;fspypUe;Jk; epiwa ghlq;fs; gbf;ff;$bajhf ,Uf;fpwJ. xt;nthUtUk; jkf;F Kbe;j mstpy; kw;wtu;fSf;F cjTtJk; ju;kk; jhd;. vdNt fld; gl;Lr;nra;tjy;y jhdju;kk; vd;whYk;. jkf;F mtrpakhdtw;Wf;F mg;ghy; kw;w kf;fspd; Nkk;ghl;Lf;F Kbe;jtiu gq;fspg;G ey;Ftij ghu;j;jpUf;fpd;Nwd;. ehd; tho;e;j fpuhkj;jpy; vdJ Mrpupau;fs;- ngw;Nwhu; maytu; vd epidj;Jg;ghu;f;fpd;Nwd;.

rpy Mrpupau;fs; gzNkh my;yJ NtW tifahd cjtpfNsh ngwhky; tPl;L tpwhe;ijapYk; kuq;fspd; fPOk; gyUf;F ghlq;fs; nrhy;ypf; nfhLj;jhu;fs;. mj;jifa Mrpupau;fsJ J}z;Lj yhy; Cf;Ftpg;ghy; ey;y epiyf;F te;Njhu;-jhq;fs; tho;e;j tsu;e;j r%fj;ijj;jpUk;gpf; ghu;f;fp d;;whu;;fs;.kw;wtu;fSf;F ,ytrkhfg;ghlk; nrhy;ypf;nfhLj;jtu;fspd; gps;isfSk; cau;e;j epitf;F te;Js;sijf; fhzf;$bajhf ,Uf;fpwJ. gpwu;gps;isia Cl;b tsu;f jd;gps;is jhNd tsUk; vd;W Nfs;tpg;gl;lJ rupahf cs;sijf;fhzKbfpwJ.

fpuhkg;Gw tho;f;ifapy; maytu; Cutu; vd xUtUf;nfhUtu; cjtp  xj;jhirahfTk; xt;nthUtu; tplaj;jpy; kw;wtu; mf;fiw <LghL nfhz;ltuhfTk; ,Ue;Js;shu;fs;.

vkJ tPl;bypUe;J rpwpJ njhiytpy; ,Ue;j ghf;fpaf;fh jpdKk; re;ijf;Fg;Nghth. ,uz;L tPl;Lf;F mg;ghy; tUk; NghNj ngupjhf fj;Jth rpd;dk;kh’—gf;fj;J tPl;lUNf tUk; NghJ rj;jk; Fiwe;J tpLk; rpd;dk;kh. vkJ  tPl;Lg;gliyabapy; epd;W nfhz;Nl- rpd;dk;kh re;ijapy vd;d NtZk;-,g;gbahf ehd;ife;J tPLfSf;F Njitahd kuf;fwp Kjypa re;ijg;nghUl;fis thq;fp te;;J nfhLg;ghu;.

mNj ghf;fpaf;fh khiyapy; Njhl;lj;jpypUe;J gpLq;fpnaLj;j ntq;fhaj;ijf; nfhz;LtUthu;. mf;fk;gf;fj;J ngz;fSk; MSk; NgUkhfr;Nru;e;J mij mupe;J gf;Ftg;gLj;Jthu;fs;. Ntiy Kbe;J NghFk; NghJ mk;kh cl;gl ntq;fhak; gf;Ftg;gLj;jypy; gqNfw;wtu;fSf;F nfhQ;rk; md;gspg;G fpilf;Fk;. ,J $l;LwT ePjp. rpy ehl;fspy; mtpj;j gdk; fpoq;F Njhy; cupj;J GOf;nfhbayhf;Ftjw;F Kd; tPl;Lf;F tUk;. ,g;gb fhyj;Jf;Ff; fhyk; NtW NtW nghUl;fs;@

vq;fs; tPl;by; ML khL ,y;iy. MdhYk; mk;kh Fspf;Fk;NghJ fpzw;wUNf cs;s njhl;bapy; ePu; epug;gptpLthu;. mf;fk; gf;fj;J tPLfspy; tsUk; fhy; eil te;J njhl;bapy; jz;zpFbf;Fk;. mijg;ghu;g;gjpy; mk;khTf;Fr; re;Njh]k;@

Kw;wj;jpy; xU tpyhl; khkuk;@ mk;kh  mf;fk; gf;fj;J rpd;dg;gps;isfisf; $g;gpl;L khq;fha; nfhLg;ghu;. ,g;gbahf mk;kh mf;fk; gf;fjtUf;F CUf;Fr; nra;jjd; gyd;--mtu; fhykhfpa NghJ filrp kupahij nrYj;j Ke;jpf; nfhz;ltu;fs; gyu;. %j;j gps;is ehd; kl;lf;fsg;gp ypUe;J Nghf jhkjkhfp tpl;lJ.nfhs;spf;fhud; thw Neuk; tul;Lk; me;jf;flikf;Fehq;fs; kw;w tplaq;fis Kbj;J itg;gk;”-Cu; kf;fs; vd;J tPl;L mYty;fisj; jkjhf;fpf; nfhz;l du;.

mg;NghJ jhd; mk;kh mbf;fb nrhd;dij epidj;Jg;ghu;Njd;:-Gfo;- gjtp- gzk;- ,sik- cly; gyk; ,Ue;jhy; gyu; nrhe;jk; nfhz;lhLthu;fs;@ ,it ,y;yhj NghJ ,oe;jNghJ cjtpf;F te;jhy;-nrj;j gpd;Gk; te;jhy; mJ ngUk; fhupak;’—mijj;jhd; Xsitahu; CUld; $b tho; vd;whu;.

ehq;fs; gpwUf;Fr; nra;Ak; cjtpfs; VjhtJ xU topapy; jpUk;gp tUk;. vd;Dld; gbj;j khztu;fSf;fpilNa 1967y; nfhOk;gpy; Ntiy fpilj;j tpl;lJ. Nrhjpid- Neu;Kfg;guPl;ir vd nfhOk;G tUk;NghJ vd;NdhL jq;Fthu;fs;. ,uz;L tUlj;Jf;F gpd; Etnuypah ,lkhw;wk; te;jNghJ vq;Nf jq;fyhk; vd;gJ clgl gy Nahrpid. mjpfhiyapy; ehDXah Gifapuj epiyaj;jpy; ,wq;Fk;NghNj #l;Nf];-fhl;Nghl; Gj;jfg;gnl;b jiyaiz xt;nthU nghUisAk; thq;fpf;nfhz;L nry;y xt;nthU ez;gu;fs;. vy;yhk; trjpahf te;J tha;j;jJ.

Ntz;b tpid nrNay;- tpUk;gp xUtDf;F jPikiar; nra;ahNj vd;whu; Xsitahu;vdJ jpwikf;fhf ,d;ndhU fij:-

rpy Ntisfspy; ed;whfj; njupe;J nfhz;Nl Ntz;Lnkd;W gpwiu Vkhw;W fpNwhk;@ Kbtpy; ehKk; VkhWfpNwhk;. 1981 ,y; kl;lf;fsg;gpypUe;J nfhOk;G tUk; Gifapujj;py; gazpj;Jf; nfhz;bUe;Njd;. Nky; rl;ilg;igapy; xU Ik;gJ &gh Nehl;L-epwk; kq;fpg;Ngha; rpwpJ fpope;jjhy; gpd;Gwk;  Xl;LNtiyfs; nra;ag;gl;l fpope;j Nehl;L. mij ,ij thq;fp filfspy; khw;wp tplyhk; vd vLj;j Kaw;rp Njhy;tp@ Gifapujj;jpy; VWtjw;F Kd; japu;r;rl;bfs; tpw;Fk; filf;F nrd;W xd;wpd; Nky; xd;whf %d;W japu;r rl;bfs; fl;lg;gl;bUe;jJ@ tpiy Nfl;Nld;@ mWgJ &gh. nry;yhj Ik;gJ &gh Nehl;Lf;F Nky; Gj;jk; GJ gj;J &gh Nehl;ilAk; itj;J japu; tpw;Fk; fpotdplk; nfhLj;J> jau;r;rl;bia J}f;fpf;nfhz;L Vnol;L mb ele;jpUg;Ngd;. fpotd; vd;idf;$g;gpl;L mJ nry;yhj fhR-NtW fhR jUk; gb Nfl;f-ehd; NtW fhR ,y;iy vd;wtz;zk; japu;r;rl;bfis jpUg;gpf; nfhLj;J tpl;L gazj;ijj; njhlu;e;Njd;.

 nrq;fyb Gifapuj epiyaj;jpy; xU rpWtd; -mtDk; xd;wpd; Nky; xd;whff; fl;lg;gl;l %d;W japu;r rl;bfis ifapy; J}f;fpf; nfhz;L Ik;gJ &gh-,J xz;L jhd; kpr;rk; vz;L fj;jpf; nfhz;L epd;whd;. ehd; tbthfj;jpl;lkpl;L> Gjpa gj;J &gh Nehl;il fhw;rl;ilg;nghf;fw;Wf;F khw;wp tpl;L> tprpybj;J Gifapujk; efuj;njhlq;fpaJk;- mtruk; mtrukhf mtidf; $g;gpl; Nld;. fhRk; jau;r;rl;bfSk; if khwpd. mtd; NkYk; fPOk; fhirj;jpUg;gpg;ghu;j;J tpl;L Iah Iah vd fj;jpf;nfhz;L Xb te;jhd;@ Gifapuj;jpd; gpd; ngl;bfspy; Vwp tpLthNdh vd;w gaKk; ,Ue;jJ. Gifapujr; rhujpf;F kdJf;Fs; ed;wp njuptpj;Njd;. Xb te;j rpWtd; Vw Kbahj msTf;F Ntfk;@ VNjh Ie;J Nfhb &gh fhR fpilj;j khjpup xU re;Njh\k;.

xUtuf;F md;gspg;ghf nfhLf;fyhk; vd;W nrd;wNghJ mtu; ,y;iy. tPl;Lf;Ff; nfhz;L Ngha; kidtpf;F xU ngha;-xU rpNefpjd; je;ejtd;- kidtpAk; re;Njh\khf Xt;nthU japu;r;rl;bahf vLj;jhy; NkNyapUe;j rl;bapy; japu- fPNoapUe;j ,uz;L rl;bfSf;Fs; kzy;-ahiu ahu; Vkhw;wpaJ ?

vdJ je;ij nrhy;thu;:- rhuhak; vd;w kJghdk; ey;y rhkhd;@ Xk; kJghdk;; ey;y rhkhd; Nghj;jypd; cs;Ns ,Uf;Fk; tiu ey;yJ. mJ ntspapy; te;jhy; $lhJ. Nghj;jypy; ,Ue;J thapD}lhf cs;Ns Nghdhy; kpfkpfg;nghy;yhjJ. nghyp]; Mkp nrhd;dhYk; mJ nrhy;top NfshJ. nrd;w Qhapw; Wf;fpoik ,uT mij mUe;jpagpd; fhiu Xl;bf;nfhz;L te;j ,uhZt mjpfhupahy; nts;stj;ij fhyptPjpapy; tpfhuNyd; mUNfAs;s ghjrhupfs; tPjpiaf;flf;Fk; kQ;rs; Nfhl;lhy; Ml;fs; fle;J nfhz;bUe;jNghJk; epWj;j Kbahky; Ngha;tpl;lJ. %d;W Ngiu Kl;b Nkhjpf; nfhiy nra;aj;jhd; Kbe;jJ. mJTk; ,uz;L rpwpa Foe;ijfs; jha; je;ijaUld; Kjd; Kjyhf Rtpw;ryhe;jpypUe;J ,yq;iff;F te;J ngw;Nwhu; Kd;dpiyahy; nfhiyAz;l nra;jp. tpgj;jpd; gpd; thfdj;ij epWj;jhky; Ngha; njhiytpy; tPl;Lf;Fs; xopj;jpUe;j ,uhZt mjpfhupia nghyprhu; ifJ nra;jijAk;-fhiuf; ifg;gw;wpaijAk; gj;jpupifapy; ghu;j;Njhk;. jg;g KbahJ- vdNt jhd; ts;Std; cz;zw;f fs;is vd;whu;

rpWtdhf ,Ue;jNghJ ebfkzp ituKj;JFOtpd; mupr;re;jpuh rj;jpathd; rhtpj;jpup $j;Jfis tpba tpba ghu;j;Jtpl;L> mg;gbnay;yhk; elf;Fkh vd;W Mr;rupag;gl;lJz;L. New;W Kd; jpdk; gbj;j cz;ikahd; gj;jpupifr; nra;jp

J}f;fpy; njhq;ftplg;gl;lgpd;du; fhg;ghw;wg;gll ifjpapd; capu;

nghyp]; cj;jpNahfj;ju; xUtiug; gLnfhiy nra;j Fw;wr;rhl;by; J}f;Fj;jz;lid tpjpg;Gf;Fs;shd xUtuJ cau;> J}f;fpyplg;gl;L rpy fzq;fspd; gpd; ghjpf;fg;gl;ltupd; FLk;gj;jpdu; mspj;j kd;dpg;ghy; fhg;ghw;wg;gl;lrk;gtk; ><uhdpy; ,lk; ngw;Ws;sJ.

<uhdpa rl;lg;gb FLk;gj;pdu; kw;Wk; Vida kf;fs; Kd;dpiyapy; J}f;fpyplg;gl;L njhq;fpa epiyapy; mf;nfhLuj;ijr; rfpj;Jf;nfhs;s Kbahj FLk;gj;jpdu; mtUf;F kd;dpg;G mspg;gjhfj;njuptpj;J $r;rypl;ldu;.mtu; jg;gptpl;lhu;. mtu; ghjpf;fg;gl;l FLk;gj;Jf;F 36000 mnkup;f;f nlhyu; nfhLg;gJld; rpiwf;Fk; Nghf Ntz;b tUk;.

rpyu; mtrug;gLthu;fs;@ me;j mtruNk Mgj;jhf Kbe;j fij. Rkhu; %d;W tUlq; fSf;F Kd; njd; gFjpapy; tPjpapYs;s nghyp]; Nrhjidepiyak;. ,uT kio rpwpJ nga;J Xa;e;jgpd; gjpndhUkzp ,Uf;Fk;. Nrhjidepiya jfuf;$iuf;Ff;fPNoAs;s fjpiuapy; ,d;];ngf;lh; nkJthd Nfhopj;J}f;fk;@ wpNrt; nghyp]; fhd;];lgpspd; ifapy; Nlhu;r; iyapl;- Njhspy; Jtf;F. ,uz;L Ngu; xU Nkhl;lhu; irf;fpspy; Ntfkhf tUfpwhu;fs;. wpNrt; nghyp];fhud; cw;Wg;ghu;j;jhy; Nkhl;lhu; irf;fpspy; gazpj;Jf; nfhz;bUe;j ,uz;L NgUf;Fk; ,ilapy; ePskhd xU Jtf;F. jPBnud;W #l;Lr;rj;jk;- Nkhl;lhu; irf;fpis Xbf;nfhz;L Nghdtu; gpNuf; Nghl;L epWj;jpdhy; Nkhl;lhu; irf;fpspy; gpd; rPw;wpypUe;jtu; #L gl;L tpOe;J nrj;Jg;Ngha;tpl;lhu;. Nfhopj;J}f;fj;jpypUe;j ,d;];ngf;lu; KOpj;Jg;ghu;j;jhy; wpNrt; nghyp]; jhd; Rl;lJ vd;W njupe;jJ.

tprhuizapy; Nkhl;lhu; irf;fpis epWj;jr;nrhy;yp Nlhu;r; iyl; mbj;Jf;fhl;bAk; epWj;jtpy;iy. Jtf;NfhL epWj;jhky; Ntfkhfg;Nghdjhy; Rl;ljhfr; nrhd;dhd;. Nkhl;lhu; irf;fpis Xbf;nfhz;L Nghdtu; nrhd;dhu;:- nghyp]; fhuu; ifapiy Nlhu;r; iyl; ,Ue;jJ. iyl; mbj;jpUe;jhy; my;yJ epWj;jr;nrhy;ypapUe;jhy; epWj;jpapUg;Ngd

Nkhl;lhu; irf;fpspy; ,uz;LNgUf;Fk; ,ilapiy itj;Jf;nfhz;L NghdJ Jtf;fy;y- Fil-mJTk; kioapy; eide;J <ukhd Fil> vd ,d;];ngf;lu; rhl;rp nrhd;dhu;.Filia Jtf;F vd epidj;J mtrug;gl;L ,d;];ngf;lu; mDkjpapd;wpr; Rl;Lf;nfhiy nra;J Mgj;jpy; khl;bf;nfhz;lhu;.

 vd;idg;nghWj;jstpy; fz;bg;Gk; Nghjpg;Gk; mtrpak;. Kd;ngy;yhk; ngw;Nwhu;-maytu; Mrpupau;fspd; fz;bg;Gk; Nghjpg;Gk; ,Ue;jjhy; r%fk; rupahd topapy; nrd;wJ. ,d;W ahUf;Fk; gakw;w jd;ik fhzg;gLtjhy; rpy khzt;ufSk; ,isQu; AtjpfSk; nry;yk; ghij jtwhdjhf cs;sJ.

gpwu; nkr;r tho NtzLk@; gpwUf;Fg;ghukpy;khy; nrhe;jf;fhypy; epw;fNtz;Lk;@ ; ,td; ehza khdtd;@ ekgpf;ifahdtd@; ePjp top epw;gtd;@ ehYk; njupe;jtd;@ nfsutkhdtd;@.epjhdk; jtwhjtd;@ top fhl;lf;$batd@kw;wtiu tpl xUgb rpwe;jtd; vd;W nganuLf;f Ntz;Lkh dhy; xt;nthUtuplkpUe;Jk; xt;nthU tepfo;tpypUe;Jk; epiwag;gbj;Jf;nfhs;s Ntz;Lk;.

 Kd;G tPl;;bypUe;j %j;jtu;fs;; ey;y ey;y rpd;dr;rpd;d ePjpf;fijfis nrhy;ypj;je;jJ ,d;Dk; epidtpy; ,Uf;fpwJ. mg;gbahd fijfs; ,uz;L. KjyhtJ:-

murupd; Kd;dhy; ,uz;L ngz;fs;-,UtUk; rpW Foe;ijnahd;Wf;fhf rz;ilNghLfpwhu;fs;. ,UtUNk me;jg;gps;is jd;DilaJ vdTk; mijj;jd;dplk; xg;gilf;f fl;lisapLk;gbAk;Nfl;f- murd; gps;isiar; rupghjpahf ntl;b xt;nthUf;Fk; ghjpghjpahff;nfhLf;Fk;gb fl;lisapLfpd;whd;. murdpd; fl;lisapy; jpUg;gjpnfhz;l xUj;jp rpupf;fp;whs;@ kw;wts; kd;whLfpwhs;:- muNr Ntz;lhk; me;jg;gps;isia ntl;lhky; mtsplkhtJ nfhLq;fs;. mJ capNuhL thol;Lk;. murd; cz;ikahd jhia mwpe;J nfhz;lhd; vd;w fij capu;f;nfhiy $lhJ vd;w ePjptopiaAk;  nrhy;fpwJ.

,d;ndhU fij. Fsj;jpd; fiuapy; xUtd; flTis Nehf;fp jtk; nra;tijf; Nfs;tpg; gl;L > mtdJ vjpupAk; Fsj;jpd; kWfiuapy; jtk; nra;a Muk;gpj;jhd;. flTs; Kjypy; jtk; nra;a Muk;gpj;jtd; Kd;dy; Njhd;wp vd;d tuk; Ntz;Lnkd;W Nfl;fpwhu;. mtd; fz;izj;jpwe;jNghJ kW fiuapy; vjpupAk; jtkpUg;gijf;fz;L> jdJ xU fz; FUlhf Ntz;Lnkd tuk;Nfl;fpwhd;. tuj;ijf; nfhLj;j flTs; kw;wtdplk; Nghf-mtd; Fsj;jpd; kWfiuapy; jtkpUe;jtDf;F nfhLj;j tuj;ijg;Nghy ,uz;L klq;F Nfl;L ,U fz;fisAk; ,oe;j fij Nghl;b nghwhik MfhJ vd;w mUikahd ePjpiar; nrhy;ypj;jutpy;iyah? rPd Njrj;Jg;gonkhop xd;Wz;L:- xUtDf;F kPidf; nfhLf;f Ntz;lhk;-vg;gb kPd; gpbg;gJ vd;gijr; nrhy;ypf; nfhL

ghujpahu; mofhfg;ghbdhu;:- md;d ahtpDk; Gz;zpak; Nfhb Mq;Nfhu; Viof;F vOj;jwptpj;jy;

(13-05-2013 nfhOk;G jkpo;r;rq;fj;jpy; njhz;lu; jpyfk; rp.tpRtypq;fk; mtu;fspd; 31 Mk; ehs; rpuhu;j;j jpdk;- ePjp top E}y; toq;fy;-mkuu; rpd;dg;G tpRtypq;fk; Qhgfhu;j;j Gyikg;guprpy; epjpa Muk;gk; Mfpatw;wpd; NghJ cLit v];.jpy;iyeluhrh Mw;wpa ciuapypUe;J rpy gFjpfs;)
xt;nthUtuplKk; xt;nthU rpW epfo;tpYk; gy ghlk; gbf;fyhk;

rhjhuzkhf vy;NyhUk; thOk;NghJ rpyu; vijahtJ rhjpg;gtu;fshf- ey;y tplaq; fis kw;wtu;fSf;F Nghjpg;gtu;fshf top fhl;Lgtu;fshf jdpj;Jtk; kpf;ftu;fshf tho;fpd;whu;fs;. kdpjd; vj;jifa ngupa Mw;wy; cilatdhf ,Ue;jhYk; ,aw;if epajpg;gb mtdJ MAs; xU tiuaiwiaj; jhz;br; nry;tjpy;iy. mjpfhuk;-  gzk;> nghUs; gz;lk;- mwpT- Mw;wy; vit jhd; ,Ue;jhYk; ngUk;ghYk; cyfpy; capu; thOk; fhyk; ruhrupahfj;jhd; ,Uf;fpwJ. vy;yhk; epiwthf ,Ue;Jk; rpyuJ MAs; ruhrupia tplf;Fiwthf ,Uf;Fk; NghJ- trjpfs; ,y;yhj epiyapy; NghjpasT czT cil Mfpa mbg;gil trjpfs; $l ,y;yhky; rpyuJ MAs; ruhrupiaf; fle;Jk; nry;fpwJ. ,J ,aw;if- 50-60 taJf;Fg;gpwF Ml;lk; fhZk; tho;T gyUf;F@ Mdhy; rpyUf;F MAs; 70 -80 tiu tsu;e;J nry;Yk;.  106 taijj;jhz;ba xUtUf;F Ngug;gps;isfs; jpUkzk; nra;J itj;j nra;jpiaAk; mz;ikapy; gj;jpupifnahd;wpy; ghu;j;Njd;. ,J mG+u;tkhd epfo;T.


”புலச்சிதறல் வாழ்விலும் ஆக்கப்பணிகள்”


Gyr;rpjwy; tho;tpYk; Mf;fg;gzpfs;

(njy;ypg;gio fiy ,yf;fpaf;fsj;jpd; mDruizNahL N[u;kdp jkpo; vOj;jhsu; rq;fj;ijr;Nru;e;j jkpo; kzp Nf.Nf.mUe;jtuh[h(Nkopf;Fkud;) vOjpa MWE}y;fspd; mwpKftpoh mz;ikapy; nfhOk;G jkpo;r;rq;fj;jpy; eilngw;w NghJ cLit v];.jpy;iyeluhrh Mw;wpa ciuapd; rpy gFjpfs;:)
 
1983k; Mz;Lf;F Kd;G rpy ehLfspy; kl;Lk; jkpo; nkhopiag;NgRNthUk;  vOJNthUk;  tho;e;jhu;fs;. mjd; gpd; mt;tg;NghJ Vw;gl;l Nghuhl;lq;fshYk;-,ju fhuzq;fshYk; vkJ jkpo; kf;fs; gyehLfSf;F Gyk; rpjwpr;nrd;whu;fs;. nrd;w ,lq;fspy; vy;yhk;  gy tplaq;fisj; Njbdhu;fs;.jhq;fs; gpwe;J tsu;e;J tho;e;j ,lq;fisAk; mq;Nf thOk; nrhe;jq;fisAk; mbf;fb epidj;Jg;ghu;j;jhu;fs;. ,j;jifa epidTfshy;- Njly;fshy; gytplaq;fs;  gjpthfpd.> gy Mf;fq;fs; mr;rhfpd. mz;ikf;fhykhf Gyk; rpjwp thOk; fiy ,yf;fpag;gilg;ghspfs; rpyu; kPz;Lk; jkJ jhafk; te;J jq;fs; gilg;Gfis toq;fp tUfpwhu;fs;@ jkJ epfo;Tfs; nfhOk;G jkpo;;r;rq;fj;jpy; ,lk; ngWtijg; ngUikahff; fUJfpwhu;fs;. rpd;dj;jpiuf;fiyQu; jpt;tpauh[hfdlhtpypUe;J te;jijAk;> vOj;jhsu;fs; tTdpA+u; ,uh.cjazd;> tp.up.,sq;Nfh INuhg;gpa ehLfspypUe;J te;jijAk; Fwpg;gplyhk;. 70fspy; mitfhw;W fiyf;fofj;Jf;fhf fz;zhb thu;g;Gfs;> kio ehw;fhypf;fhuu;fs; Nghd;w ehlfq;fis NkilNaw;wpa ghNye;jpuh Mde;juhzp jk;gjpfs; jkJ FOtpdUld; Mf];l; khjj;jpy; nfhOk;G jkpo;r;rq;fj;jpy; ehlfq;fis NkilNaw;w cs;sdu;.
aho;g;ghzj;J ,sthiyiag;gpwg;gplkhff;nfhz;l Nf.Nf.mUe;jtuh[h 1983 fspy; eil ngw;w  Nkhjy; fhuzkhf N[u;kdpf;F Gyk; ngau;e;jhu;..tptrhag;gpd;dzpAk; tay; #o;e;j epyq;fSk; Nkopf;Fkud; vd;Dk; Gidg; ngaiur;#l itj;jJ. jkpo;kzp mtu; gbj;J guPl;irapy; rpj;jpnaa;jpajw;fhf toq;fg;gl;l gl;lk;. ekJ ehl;by; nry;thf;fhYk; gpuKfu;fs; rpyiur;Nru;tjhYk; ngupa ngupa gl;lq;fs; tpUJfs; nfsutq;fs; rhjhuz khff; fpilj;J tpLfpd;wd.rpy ehLfspy; ed;whfg;gbj;J jpwikfisAk; GyikfisAk; ntspf;fhl;bj;jhd; gl;lq;fisg;ngw Ntz;Lk;.mg;gbahf guPl;irapy; ngw;w Gs;spfspd; mbg;gilapy; jkpo;kzp gl;lk; ngw;wtu; mUe;jtuh[h.mtu; MW E}y;fis XNuNeuj;jpy; ntspapLfpd;whu;.
 N[u;kdpapy; jkpou; tuyhW vd;Dk; E}ypy;>mq;F thOk; jkpo; kf;fspd; tuyhww;iwg;gjpT nra;Js;shu;. fhybr;RtLfs; vd;w jiyg;gpy; jd; rpW taJ Kjy; Gyk; ngau;e;jJ tiuapyhd ,sthiyf;fpuhkj;ijj; juprpf;f itf;fpd;whu;. rpWfijj;njhFg;ghf jhyp; vd;Dk; E}iyAk; -jha;epyk; Md;khtpd; thrid Mfpa ftpij E}y;fs; ,uz;ilAk;>eykha; tho vd;w jiyg;gpy; Rfhjhuf;Fwpg;GfisAk; je;Js;shu;.
ez;gu; mUe;jtuh[htpd; miog;ig Vw;W 17-06-2004 N[u;kd; jkpo; fy;tpr;Nrit epfo;tpy; fye;J nfhs;sr;nrd;wpUe;Njd;. N[u;kd; jkpo; fy;tpr;Nritf;F mUe;jtuh[h- [Ptfd; vd ,uz;L rf;fuq;fs;. me;jr; rf;fuq;fs; ,uz;Lk; #oyj; njhlq;fpa NghJ N[u;kdpapYk; Rtpw;ryhe;jpYk; 20f;F Nkw;gl;l ghlrhiyfs; ,aq;f Muk;gpj;J ,g;NghJ vz;zpf;if mWgijj; jhz;bAs;sjhf mwpa KbfpwJ. mq;Nf thOk; ekJ jkpo; kf;fspd; gps;isfSf;F jkpo;nkhopiaAk; irt rkaj;ijAk; fw;gpf;fpd;whu;fs;.
,yq;if fy;tp mikr;R fy;tp ntspaPl;Lj;jpizf;fsj;jhy; ntspaplg;gLk; ghlg;Gj;jfq;fisg;gpd;gw;wpNa fw;gpj;jy; eltbf;iffs; Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wd. ghlg;Gj;jfq;fs; NghjpasT fpilf;fhj fhuzj;jhy; Gj;jfj;ij Nghl;Nlh gpujp vLj;J gps;isfSf;F ,ytrkhff;; nfhLf;fpd;whu;;fs;- rhjhuzkhf xU Gj;jfj;ijg;; Nghl;Nlhgpujp vLg;gjw;fhf1000&gh2000 &gh vd ngUe;njhif gzj;ijr;nrytpLtijf; fz;Zw;W-ehd; VjhtJ Kaw;rp nra;fpNwd; vd;W nrhy;yp tpl;L ,yq;iff;F jpUk;gpaJk; - gf;fj;jpypUg;gtUf;F gUg;G fwpNghlr; nrhd;d fij ia nrayhf;f Kide;Njd;. jkpo; nkhop irtrkak; vd;W Fwpg;ghff;$whky;-gy ehLfspy; ,yq;if kf;fs; tho;fpwhu;fs;.> nkhopAk; rkaKk; gbf;f tpUk;Gfpwhu;fs;@ vkJ E}y;fspy; rpy gpujpfs; mDg;g mDkjp Njit vd xU Nfhupf;if tpLj;Njd;. ntw;wp fpl;baJ.ntw;wp vd;gJ xU tifapy; nghwpNah vd;w mr;rKk; Vw;gl;lJ.,ytr ghlGj;jfq;fs; njhlu;ghd tplaq;fSf;F ePNu nghWg;G-ahiuAk; Nfl;fNtz;bajpy;iy-ahUila mDkjpAk; Njitapy;iy- tpUk;gpaij nra;Ak;>; vd jpwe;j mDkjpia je;J tpl;ldu;. murhq;f flikfis epiwNtw;Wk; NghJ SUCCESS HAS MANY FATHERS FAILURES HAS NONE vd;W nrhy;thu;fs;. xU tplak; ed;whf te;J- ntw;wp vd;why; nrhe;jk; nfhz;lhl gyu; ,Ug;ghu;fs;. vq;fhtJ jtW Neu;e;jhy; mDkjp je;jtu;fNs khw;wpr;nrhy;thu;fs;. ,jdhy; rpf;fy;> xOf;fhw;W tprhuiz> NtiyePf;fk; vy;yhtw;iwAk; ed;F mwpe;jgpd;Gk; tUtJ tul;Lk; vd Gj;jfq;fis N[u;kdpf;F mDg;gp itj;Njd;.
,yq;ifapy; ghlg;Gj;jfq;fs; ,ytrkhf toq;fg;gLfpwJ. mit tpw;gidf;fy;y-mr;rplg;gLk;Gj;jfq;fs;- tpepNahfpf;fg;gLk; Gj;jfq;fs; vy;yhtw;Wf;Fk; Kiwahd fzf;Ffs; Ngzg;glNtz;Lk;. xU Gj;jfk; ruhrup ehd;F tUlq;fs; ghtpf;fyhk; vdTk;- kPsg;gad; gLj;Jk; nfhs;isf;F mikthf ghlg;Gj;jfj;jpd; gpd;Gw ml;ilapy; gad; gLj;Jk; khztu;ngau; tUlk; Mfpad gjpTnra;aj;jf;f xOq;Fk;-Gj;jfj;ij fpopf;fhky; Nrjg;gLj;jhky; gad;gLj;Jk; khztUf;F gupRtoq;Fk; jpl;lKk; eilKiwapy; ,Ue;jNghJ mDkjp ngw;W N[u;kdpf;F Gj;jfq;fs; mDg;g Kbe;jJ.
me;jf; fij gy ,lq;fSf;F gutNfhupf;iffs; gy te;jd. ,e;j Ntisapy; jhd; 2004 brk;gu; khjk; Mopg;Nguiyahd Rdhkp te;J vd;idf;fhg;ghw;wpaJ. mdu;j;jq;fs; ,aw;if mdu;j;jq;fs;- kdpjdhy; nra;ag;gLk mdu;j;jq;fs; vd ,Utifg;gLk;. Natural Disaster---Man made Disaster  ve;j tif mdu;j;jnkd;whYk; khztu;fs; ghjpf;fg;glf; $lhjy;yth? Gj;jfk; njhiye;jhy; my;yJ njhiyj;jhy; gzk; nfhLj;J ngw;Wf; nfhs;s trjp nra;J nghUj;jkhdtu;fsplk; mjw;fhd mDkjpiag; ngw;why; vd;d vd;w Nahridf;F nray; tbtk; nfhLf;fg;gl;lJ. mjhtJ additional copies to meet the immediate demands--- ghlg;Gj;jfq;fs; mr;rpLk; NghJ Nkyjpfkhf rpy gpujpfis mr;rpl;L ,yhgk;-el;lk; ,y;yh mbg;gilapy No profit No loss basis Gj;jf tpiyiaAk; Cost of the book-jPu;khdpj;J tpw;gid nra;af;$ba #oiyAk; cUthf;fpaJ.
 me;j tifapy; ghlg;Gj;jfq;fs; Njitg;gLkplj;J fy;tp mikr;rpd; tuNtw;Gg; ;gFjpNahL mike;Js;s fhl;rp tpw;gidf;$lj;jpypUe;Njh my;yJ Gwf;Nfhl;il xy;nfhl; khtj;j fsQ;rpa tpw;gid epiyaj;jpypUe;Njh gzk; nfhLj;J nfhs;tdT nra;af;$ba epiy cUthdJ. ,Ug;gpDk; ngUkstpy; gpujpfs; Njitg;gLk;NghJ fy;tp ntspaPl;Lj; jpizf;fs Mizahsu; ehafj;jplkpUe;J vOj;J%ykhd mDkjp ngw;Wf;nfhs;s Ntz;Lk;. fy;tp mikr;rpd; cs;Ns nry;yhJ tPjpNahuk; xU tpw;gid epiyaj;ij Books Sales Center mikf;f Kad;Nwd;. Njhw;Wg;NghNdd;. ,J kl;Lky;y
vdJ ,d;ndhU tpUg;gk; ,Jtiu epiwNtwtpy;iy---jkpo; Gj;jfq;fs; jkpo; kf;fs; ngUk;ghd;ikahf thOk; gpuNjrj;jpy; jf;Nfhuhy; vOjg;gl Ntz;Lk;.mtw;iwg;gjpg;gpj;J tpepNahfpf;Fk; nghWg;Gk; nghUj;jkhdtu;fs; trk; xg;gilf;fg;glNtz;Lk;.
ghlg;Gj;jf tupirapy; jkpioAk; irtrkaj;ijAk; irtg;Gytu;fs; tpj;Jthd;fs; gz;bju;fs; vOjpdhu;fs;@
Rd;dhfk; jdyf;\;kp Gj;jfrhiy- tl,yq;if jkpo;E}w; gjpg;gfk;- yq;fh Gj;jfrhiy- Rg;gpukzpa Gj;jfrhiy- fhe;jh Gj;jfrhiy fiythzp Gj;jfrhiy- Mrpu;thjk; mr;rfk; rf Gj;jfrhiy ,g;gb gy ntspaPl;lhsu;fs; epidTf;F tUfpwhu;fs;
rpW tajpy; ehq;fs; gbj;j ghyNghjpdp ghyghlk; ckh thrfk; Mfpatw;iw kwf;fKbAkh ?
tpj;Jthd; Nte;jdhu; vOjpa ,e;J rkak; ,d;Dk; kdf;fz; Kd; epw;fpwJ.eluhrh vOjp fiythzp E}yfk; gjpg;gpj;jRfhjhuKk; ruPu rh];jpuKk; guPl;irapy; Gs;spfSf;fhf khj;jpuky;yhky; tPl;L itj;jpauhfTk; ,Ue;jJ.
Njhk]; <g;gd; je;jfzpjk;mikj;j mj;jpthuk; gyiug;nghwpapayhsu;fshf;fpaJ.
f.rp.Fyuj;jpdk; vOjpa #oy; thrfk;; thrpj;J gytplaq;fis mwpe;J nfhz;Nlhk;.
,itnay;yhk; mDgtk;; ngw;wgpd; mtu;fs; vOjpa E}y;fs;. ,d;W xU Fwpg;gpl;l rpyu; FWfpa fhy ml;ltizf;Fs; Gj;jfq;fis vOJfpd;wu;fs;@ xU nkhopapy; vOjg;gLk; Gj;jfq;fis ,d;ndhU nkhopf;F nkhopngau;f;fpwhu;fs;. xU Kiw nkhopngau;f;Fk; NghJ #upad; Nkw;fpy; cjpf;Fk;;vd;w nkhopngau;j;j fijiaAk; gj;jpupif thapyhf mwpe;jpUf;fpNwhk;.ghlE}y; vOj;J kw;Wk; nkhopngau;g;G gw;wp gy jlitfs; njhopw; rq;fq;fSk; Kiwg;ghLfs; nra;Js;sd. ,t;tplaj;jpy; ehDk; Kad;Nwd;. Mdhy;ehd; Njhw;Wg;NghNdd;ahuhtJ Kaw;rp nra;J nty;y Ntz;Lk; vd;gjw;fhfj;jhd; ehd; Njhw;Wg;Nghd fijiar; nrhd;Ndd;.
2005 ,y; yz;ld; nrd;wpUe;j NghJ Mu;tKs;s rpyu; INuhg;gh ehLfspy; tho;Nthu; jkpo; nkhopia Rygkhfg;gbf;f Gj;jfq;fs; vOj MNyhrid Nfl;lhu;fs;-,q;Fs;s rpy mwpQu;fs; tsj;jUeu;fspd; njhlu;ig Vw;gLj;jpf;nfhLj;Njd;. kPz;Lk; 2006 yz;ld; nrd;wNghJ ,yq;ifapy; vOjp gjpg;gpj;j Gj;jfq;fis je;J ed;wp njuptpj;jhu;fs;. xUtNuhnlhUtu; Neupy; re;jpf;fhky; njhiyNgrp kpd;dQ;ry; njhlu;gpy; jahupf;fg;gl;l E}y;fs; jukhf ,Ue;jd. ,it 30f;F Nkw;gl;l ehLfspy; gad;gLj;jg;gLtjhfTk; jfty; njuptpf;fg;gl;lJ.
mNj Nghy 2008,y; yz;lDf;Fr;nrd;w NghJ neLq;fhyk; Mrpupag;gzpahw;Wk; rptghyd; re;jpj;jhu;. jdpj;jdp E}y;fshf ntspaplhky; mtrpakhd ,yf;fzq;fis cs;slf;fp xU ghlg;Gj;jfk; Mf;FtJ gw;wp MNyhrpj;jhu;. me;j MNyhridapd; nray;tbtk; M M , capu;nkhop  vd;Dk; Gj;jfkhf gj;krPydhy; NrkkL Gj;jrhiyahy; jahhpf;fg;gl;Ls;sJ. mg;Gj;jfj;ij jahupf;f neLq;fhyk; vLj;jhu;fs; vd;gJ cz;ik Mdhy; jukhf ntspte;Js;sJ.
 
nehf;fpah NOKIA vd;why; ifj;njhiy NgrpAk;-me;j ngaUld; njhiyNgrp jahupf;Fk; gpd;yhe;J ehLk; epidTf;F tUk;. gpd;yhe;J ehl;bd; Njrpa fhtpak; fhNythyh ,f;fhtpaj;ij gpd;yhe;J nkhopapypUe;J jkpOf;F nkhop ngau;j;jtu; ,yq;ifiar; Nru;e;j cjazd;. jkpohf;fk; nra;ag;gl;l fhNythyh E}ypd; mwpKftpoh 1996,y; jkpo;r;rq;fj;jpy; jkpoNts; fe;jRthkpahy; xOq;F nra;ag;gl;lJ.
2003 y; gpd;yhe;J nrd;wNghJ mUk;nghUs; fhl;rpaf Eiothrypy; vdf;Ff;fpilj;j mDgtk;. ngupanjhU ge;J tbtpy; cyfj;ij cUtikj;J> xt;nthU ehl;iliaAk; glkhf tiue;J> ehl;bd; kj;jpapy; xU rpW Jthuj;ijAk; Vw;gLj;jpapUf;fpwhu;fs;. cyfcUz;ilapd; Nky; njhq;fpf;nfhz;bUf;Fk; fhJ Nfs; fUtpia fhjpy; khl;b EdpapYs;s fl;ilia ,yq;ifapd; tiugl kj;jpapypUe;j Jthuj;jpy; nrUfpNdd.;  fhjpy; tpOe;jJ-;tzf;fk;!;ePq;fs; ,g;NghJ jkpo; nkhopiaf; Nfl;Lf;nfhz;bUf;fpwPu;fs;. jkpo; vOj;Jf;fs; Mdh Mtd;dh vd Muk;gkhFk;. vz;fs; xd;W ,uz;L %d;W vdj;njhlUk; - ,t;tz;zk; jkpo; tsu;f;fpwhu;fs.;
vk;ktu; rpyUf;F mQ;ryl;il vd;W jkpopy; nrhd;dhy; tpsq;fhJ. Mdhy; Ngh];w;fhl; Post Card vd;W nrhd;dhy; ed;F njupAk;. gy tUlq;fSf;F Kd;G thndhypapy; VjhtJ ghliyf; Nfl;f tpUk;gpdhy; glj;jpd; ngau;-ghly; Muk;gtup Mfpatw;Wld;; Nfl;gth; ngaiuAk; mQ;ryl;ilapy; vOjp mDg;gpdhy; NghJkhdJ.mjdhy; mQ;ryl;ilia ghl;L vOjpf;Nfl;fpw fhl; vd;W rpy ,lq;fspy; fijg;gijAk; Nfl;bUf;fpd;Nwd;.
mg;NghJ nkhopawpTk; Fuy; tsKk; cs;stu;fis thndhyp mwptpg;ghsuhfj; njupe;J NghjpasT gapw;rpapd; gpd; jhd; xypgug;G epfo;r;rpfspy; fye;J nfhs;s mDkjpg;ghu;fs;. fhyf;fpukj;jpy; mtu;fspd; rhJupak; rkNahrpjk; MfpaitAk; kjpg;gplg;gLk;. ,g;NghJ njhiyNgrpapy; fijf;fj;njupe;jtu;fs; mwptpg;ghsuhfptpLfpd;whu;fs;.
1997,y; Nfl;l thndhyp epfo;r;rpnahd;iw epidt+l;Lfpd;Nwd; Nfl;Lg;ghUq;fs;. Muk;g xypf;Fwpg;ig mLj;J- fl;Lg;ghlw;w gFjpapYs;NshiuAk; fl;Lg;ghl;by; cs;NshiuAk; ,izf;Fk; epfo;r;;rpvd;w mwptpg;igj;njhlu;e;J njhiyNgrp kzpNahir Nfl;fpwJ@ kzpNahirr;rj;jk; Fiwa mwptpg;ghsupd; Fuy;-fpspnehr;rp tl;lf;fr;rpapypUe;J te;J tTdpahtpy; jq;fpepw;Fk; jtuhrh njhlu;ig Vw;gLj;jpapUf;fpwhu;’- jtuhrhtpd; Fuy; thndhypapy; Nfl;fpwJ-yz;ldpiyapUe;J gzk; fpilr;rpLj;J. ehisf;F kj;jpahdk; tl;lf;fr;rpf;F thwd;. mwptpg;ghspd;; vd;d ghl;L Nfl;f tpUg;gk; vd;w Nfs;tpf;F jtuhrhtpd; gjpy;-nghd; kfs; te;jhs;> nghUs; Nfhb je;jhs;
ghly; Kbe;jJk;- mwptpg;G-mLj;J khq;Fsk; kNfe;jpud; njhiyNgrpj;njhlu;ig Vw;gLj;jpapUf;fpwhu;- kNfe;jpudpd; Fuy; thndhypapy; Nfl;fpwJ-mk;kh tTdpah M];gj;jpupapy; fhykhfptpl;lh@ ehisf;F nul;Fw]; thfdj;jpy nfhz;L thwd;.Mf;fSf;F mwptpr;R mLf;Fg;gz;Zq;Nfh-mwptpg;ghsu; njhlu;fpwhu;-rup vd;d ghl;L Nff;f tpUg;gk; ? njhiyNgrpapy; VjhtJ jfty; nrhd;dJk;-mtUf;F tpUg;gkhd ghliyf;Nfl;L xypgug;g Ntz;Lk; vd;gJ jhd; flik vd vz;zp tpl;lhu;.
,e;j re;ju;g;gj;jpy; rhjhuz gbg;Gld; rhg;ghl;Lf;fil elhj;jpatupd; rkNahjpr Gj;jpAk; epidTf;F tUfpwJ.ttdpahtpy; 1987,y; ,uT xd;gJ kzpastpyl rhg;ghl;Lf;filf;F te;j gilapdu; Kjyhspia thfdj;jpy; Vw;wpf;nfhz;L gpugy rl;lj;juzpnahUtupd; tPl;Lf;Fr;nrd;W- rl;lj;juzpiaf;$g;gpLk;gb Kjyhspf;F fl;lis gpwg;gpj;jhu;fs;. rhg;ghl;Lf;fil elhj;jpatu; rkNahjprkhf rl;lj;juzpapd; ngaiu cuj;Jr;nrhy;yp; Iah Xbj;jg;Gq;Nfh vd;W fj;jpajhy;> rl;lj;juzp Xbj;jg;gp capu; gpioj;jhu;.
rkNahrpj Gj;jpAk; rhJupaKk; ,Ug;gjhy;jhd; mUe;jtuh[h nghd;wtu;fshy; Gyk; ngau; tho;tpYk; GjpJ Gjpjhf Gj;jfq;fis vOjp ntspaplKbfpwJ. ey;y jkpoi tsu;f;fKbfpwJ. mJ kl;Lky;y jhKk; Vkhwky; kw;wtu;fis Vkhwtplhky; jLf;f KbfpwJ.
N[u;kdpapy; xU NfhtpYf;Fr; nry;y tpUk;gpaNghJ-NfhtpYf;Fr; nrd;W Fk;gpLq;Nfh-fhR nfhLj;J Vkhw Ntz;lhk; vd;Wk; mUe;jtuh[h nrhd;dhu;. gpddu; tprhupj;j NghJ el;LnehWf;Fj;jPdp tpw;Fk; filnahd;wpy; tpw;gidahsdhf ,Ue;jtNu g+rhupahf khwp-Nfhtpy; fl;bl epu;khzk; vd;w ngaupy; bf;fl;Lfis tpw;gid nra;J- bf;fl;bd; kWGwj;jpy; ngaiuAk; el;rj;jpuj;ijAk; vOjp mij Rw;wpj;jUk;gb thq;fp-mtw;iwnay;yhk; mj;jpthuk; fl;Lk;NghJ epyj;Jf;Fs; itj;Jf;fl;Ltjhf Vkhw;Wtjpy; <Lgl;Ls;sijAk; mwpaKbe;jJ.
vdJ thypg tajpy; Nkhl;lhu; irf;fps; Xl tpUk;gp xUtiu mZfpaNghJ mtu;-rapf;fps; Xlj;njupe;jhy; NghJk;> Rfkhf Nkhl;lhu; irf;fps; Xlyhk; vdr;  nrhd;dhh;. cz;ikjhd;- ,U rf;fu thfdq;fs; XLtjw;F rkepiyjhd; Njit.
ek;ktu;fs; ntspehLfspy; me;je;j ehl;L nkhopfspy; ruskhf ciuahLtijAk; vOJtijAk; fz;L Mr;rupag;gl;lNghJ mtu;fs;>xUnkhopia ed;whfg;gbj;jhy; kw;w nkhopfisf;fgbg;gJ Rfk; vdr; nrhd;dhu;fs;- Gyr;rpjwy; tho;tpy; gy;NtW neUf;fbfSf;F kj;jpapYk; Mf;fg;gzpfs; gytw;iwAk; nra;JtUfpwhu;fs; vdgJ kfpo;r;rpNa.