Monday, June 24, 2013

சிங்கள மொழி நாளிதழ்“ ரிவிர“ என்னும் பத்திரிகையில் வெளியான செவ்வியின் தமிழாக்கம்

Xa;T epiyapYk; ,d;Wk; flikfSf;Ff; Fiwtpy;iy

Kd;dhs; tpidj;jpwd; epiw epu;thf Nrit mjpfhup v];.jpy;iyeluhrh


ed;whf jkpo; nkhopapy; vOJk; Mw;wy; vdf;Fz;L@ mjdhy; jkpo; gj;jpupiffSf;F ehdhtpj tplaq;fs; njhlu;gpYk; vOJfpd;Nwd;@ mNj Nghy ciuahw;Wk; Ntisfspy; vdJ mDgtq;fis ,sk; r%fj;Jld; gfpu;e;J nfhs;fpd;Nwd;.


ehd; fy;tp fw;w aho; cLg;gpl;b mnkupf;fd; kp\d; fy;Y}up 160 Mz;L fis epiwT nra;fpwJ. gioa khztu;fSld xd;W Nru;e;J fy;Y}up njhlu;ghf E}y; xd;iwAk; njhFj;J> tpNr;l epfo;T xd;iwAk; ,t;thz;L [dtup 19Mk; jpfjp elhj;jpNdhk;. me;E}ypy; fy;Y}up tuyhWk; tuyhw;wpy; ,lk; gpbj;jf;nfhz;l khztu;fspd; rhjidfs;- jfty;fSk; ,lk; ngw;Ws;sd.
,tuJ Foe;ijg;gUtk; gidku epoy;fspy; fope;jhYk; tlgFjp %iynahd;wpypUe;J  epu;thf Nritapy; cr;rj;Jf;F cau;e;jtu;. epu;thf Nrit mjpfhupahf khj;jpuky;yhky; rpwe;j vOj; jhsUkhthu;@ ehlff;fiyAld; rpj;jpuf;fiyAk; iftug;ngw;wtu;@ ,e;ehl;bd; epu;thfj;Jiwapy; gytw;iwr;rhjpj;j mw;Gjkhd kdpju; v];.jpy;iyeluhrh. ePz;lfhy epu;thf Nritapy; ,yq;ifj;jPtpd; gy gFjpfspy; gy gjtpfspy; gzpahw;wpa  ,tu; jdJ mDgtq;isAk; jw;Nghija epiyiaAk; ,g;gFjpapy; gfpu;e;J nfhs;fpwhu;.

,d;W ehd; kpf kpfr;re;Njh\khf ,isg;ghw;Wf; fhyj;ij fopj;Jf;nfhz;bUf;fpNwd;. jpdKk; fhiyapy; flw;fiuNahuk; elg;Ngd;@ mJ vdJ cly; eyj;Jf;fhf-mLj;J  gioa ghly;fis tpUk;gpf;Nfl;Ngd;. mtw;iwf; Nfl;gjpy; myhjpg;gpupak;. mJ Nghy jpdKk; gj;jpupiffs; gbg;Ngd;. mjd; %yk; ehl;bYk; cyfpYk; eilngWk; rk;gtq;fis mwpe;J nfhs;Ntd;. ,jw;fpilapy; vdJ czTf;fhd rikay; NtiyfisAk; nra;Ntd;. vdJ Jiztp ,e;j ehl;fspy; ,Ug;gJ aho;g;ghzj;jpy;@ jdJ jhahiug; guhkupg;gjw;fhfg; NghapUf;fpwhu;. ,ilapilNa ehDk; aho;g;gh zk; Ngha;tUtJz;L. vdJ Xa;T ehl;fs; rhjhuzkhf ,g;gbj;jhd; Xbf;nfhz;bUf;fpwJ.

jpU. jpy;iyeluhrh ,d;Wk; flikfisr; nra;J tUtjhy; ehl;Lf;F Mw;wptUk; Nritfis epWj;jpf;nfhs;stpy;iy. 2007 Mk; Mz;by; 60 Mz;Lfisg; G+u;j;jp nra;j Xa;T epiyapYk; gytpjkhd murgzpfis Mw;wpf;nfhz;bUg;gjhy; kw;wtu;fspypUe;Jk; NtWgLfpd;whu;.

2007 Mk; Mz;L mWgJ taJ G++u;j;jpahdNghJ fy;tp mikr;R Nkyjpfr; nrayhsu; gjtpapyp Ue;J Xa;T ngw;Nwd;. gpd;du; kPz;Lk; mNj gjtpapy; flikahw;w miof;fg;gl;ljhy; 2007 Mk; Mz;L [Piy khjk; Kjy; 2008 Mk; Mz;L [Piy khjk; tiu flikfisr; nra;Njd;. ,e;ehl;Lr; rpWtu;fspd; fy;tpf;F ghupastpy; gq;fspf;f fpilj;j tha;g;G Fwpj;J kpfTk; kfpo;r;rpailfpd;Nwd;.

,isg;ghwpa epiyapYk; gytpjkhd flikfisr; nra;AkhW tpLf;fg;gl;l Ntz;LNfhSf;F Fiwtpy;iy. mth; Njrpa ngyp]; Mizf;FOtpd; Nkd;KiwaPl;Lr;rig cWg;gpduhf xU tUl fhyk; flikahw;wpdhu;.

mf;flikia 2008 Mk; Mz;L nrg;lk;gu; khjk; njhlf;fk; 2009 Mk; Mz;L tiu nra;jhu;. nghyp]; cj;jpNahfj;ju;fs; vjpu;Nehf;fpa gpur;rpidfs; njhlu;ghf ftdk; nrYj;jp mtw;Wf;fhd jPu;Tfisg;ngw;Wf; nfhLg;gJ ,f; FOtpd; nghWg;ghFk;.

gpd;G epjp Mizf;FOtpd; kjpAiuQuhff; flikahw;wpdhu;. ,JTk; nghWg;Gfs; epiwe;j gjtpahFk;. gjtpf;Fupa flikfis Mu;tj;JlDk; mu;g;gzpg;GlDk; epiwNtw;wpdhu;. mjd; gpd;du; fy;tpj;Jiwf;F ,tuJ Nrit NjitahdJ. cyf tq;fpapd; epjp cjtpAld; epiwNtw;wg;Lk; fy;tpj;Jiw mgptpUj;jp nray; jpl;l kjpAiuQuhff;flikahw;wpdhu;.
mJ khj;jpuky;y@ 2011 Mk; Mz;by; kPz;Lk; mur nghJr; Nrit Mizf;FOit ,aq;f itf;Fk; murhq;f jPu;khdj;jpw;Nfw;g mjp NkjF [dhjpgjpahy; Mizf;FO cWg;gpduhf epakpf;fg;gl;lhu;. ,jd; %yk; kPz;Lk; ,e;ehl;bd; mur NritapYs;stu;fSf;F Nrit nra;a re;ju;g;gk; fpilj;Js;sJ. ,e;j epidTk; kpFe;j kfpo;itj;jUfpwJ.

,sk; tajpy; ,yf;fpa vOj;Jyfpy; ,ize;J nfhz;l ,tuhy; ,d;W tiu vOJtijf; iftpl Kbahky; cs;sJ.
vdf;F ed;whf jkpo; nkhoapy; vOJk; Mw;wYz;L@ mjdhy; jkpo; gj;jpupiffSf;F ehdhtpj tplaq;fs; njhlu;gpYk; vOJfpd;Nwd;@ mNj Nghy ciuahw;Wk; Ntisfspy; vdJ mDgt q;fis ,sk; r%fj;Jld; gfpu;e;J nfhs;fpd;Nwd;.

ehd; fy;tp fw;w aho; cLg;gpl;b mnkupf;fd; kp\d; fy;Y}up 160 Mz;Lfis epiwT nra;fpwJ. gioa khztu;fSld xd;W Nru;e;J fy;Y}up njhlu;ghf E}y; xd;iwAk; njhFj;J> tpNr;l epfo;T xd;iwAk; ,t;thz;L [dtup 19Mk; jpfjp elhj;jpNdhk;. me;E}ypy; fy;Y}up tuyhWk; tuyhw;wpy; ,lk; gpbj;jf;nfhz;l khztu;fspd; rhjidfs;- jfty;fSk; ,lk; ngw;Ws;sd.

jw;NghJ vdJ xa;T tho;f;if ,dpikahf kfpo;r;rpahff; fope;J nfhz;bUf;fpwJ.

jpU.jpy;iyeluhrh aho;g;ghzj;jpypUe;J gUj;jpj;Jiw nry;Yk; topapYs;s cLg;gpl;bf; fpuhk j;jpy; gpwe;jhu;. cLg;gpl;b mnkupf;fd; kp\d; fy;Y}upapy; f.ngh. j (rh /j ) fy;tpiaAk; aho;. ,e;Jf;fy;Y}upapy; f.ngh. j (c /j ) fy;tpiaAk; epiwT nra;jgpd;> vOJ tpidQuhf mur Nritapy; ,ize;J nfhz;lhu;

f.ngh.j. cau;ju guPl;ir vOj Kd;Ng vOJ tpidQu; guPl;irapy; rpj;jpaile;Njd;. mjd; ngWNgwhf 1967 Mk; Mz;L [dtup khjk; 4Mk; jpfjp nfhOk;G nghyp]; jiyik mYty fj;jpy; vOJeuhf epakdk; fpilj;jJ. mf;fhyj;jpy; murhq;f Nritf;F rpq;fs nkhopj; Nju;r;rp mtrpakhf ,Ue;jJ. mJ Nghy jl;nlOj;jpYk; rpj;jpailjy; mtrpakhFk;. ,it ,uz;bYk; rpj;jpaile;Njd;. nfhOk;G nghyp]; jiyik mYtyfj;jpy; ,uz;L tUlq;fs; flikahw;wpa gpd; Etnuypah nghyp]; mYtyfj;Jf;F ,lkhw;wg;gl;Nld;.

1967 [dtup Kjy; 1978 xf;Nlhgu; tiu nghyp]; jiyik mYtyfk;> nghyp]; Mizahsu; mYtyfk;> Etnuypah> fy;fpir> tTdpah> nfhOk;G aho;g;ghzk; Mfpa ,lq;fspYs;s nghyp]; mjpfhupapd; mYtyfq;fspy; flikahw;wpdhu;. ,j;jifa mYtyfq;fspy; jhgdf;fpis> fzf;F f;fpis> Fw;wq;fs; njhlu;ghd fpis> fbjj;njhlu;Gf;fpis Nghd;wtw;wpy; gzpahw;wp gue;j mwpitAk; mDgtj;ijAk; ngw;Wf;nfhz;lhu;. ,t;thW njupe;J nfhz;litAk; nray; Kiw mDgtKk; gpw;fhyj;jpy; vspjhff; flikfisr;nra;tjw;F cjTtjhfff; Fwpg;gpLthu;

,yq;if epu;thfNrit Ml;Nru;g;Gf;fhd kl;Lg;gLj;jg;gl;l Nghl;bg;guPl;irapy; rpj;jpnaa;jpajhy; 1978-11-01 epu;thfNrit cj;jpNahfj;juhf epakpf;fg;gl;lhu;. Muk;gj;jpy; kl;lf;fsg;G $l;LwT mgptpUj;jp cjtp MizahsuhfTk; gpd;du; kd;dhu;> Ky;iyj;jPT tTdpah Mfpa khtl;l q;fspYk; $l;LwT mgptpUj;jp cjtp Mizahsuhff;flikahw;wpdhu;.

1983Mk; Mz;by; tTdpahtpy; flikahw;wpf;nfhz;bUe;j rkak;> fytuq;fs; ngupjhf njhluj; njhlq;fpaNghJ toikahd flikfSf;F Nkyjpfkhf cjtp czTf;fl;Lg;ghl;ljpfhup> r%f Nritfs; cjtpg;gzpg;ghsu;> tWik epthuz cjtp Mizahsu;> mtru Gdu;tho;T Gduikg;G jpl;lg; gzpg;ghsu; vd nghWg;Gfis epiwNtw;w Ntz;bnaw;gl;lJ. ,jdhy; Vw;gl;l mD$ykhd mDgtq;fs; msg;gupait.

,t;thW gy;NtW flikfis Mw;wpatUf;F 1989 ,y; tlfpof;F khfhz rig epWtg;gl;l Gjpjpy; tlfpof;F fly; njhopy; gzpg;ghsu; gjtp toq;fg;gl;lJ. flikfis mjpf mstpy; tpidj;jpwd; tpisjpwDld; epiwNtw;w tlfpof;F khfhz $l;LwT Mizahsu;> czT Mizahsu;> cs;ehl;L tu;j;jf Mizahsu; Mfpa flikfisAk; Mw;Wtjw;Fg; gzpf;fg;gl;lhu;

1990 Mk; Mz;L [dtup khjk; Kjy; brk;gu; khjk; tiu khfhz czT tu;j;jf $l;LwT gjpy; nrayhsuhf epakdk; ngw;whu;@ 1991 ,y; khfhz fy;tp mikr;rpd; gpujpr; nrayhsuhf f;flikahw;Wk;gb gzpf;fg;gl;lhu;.

,jdpilNa [dhjpgjp elkhLk; Nrit eltbf;iffSf;fhf 1992 Mk; Mz;L tTdpah khtl;l murhq;f mjpguhf epakpf;fg;gl;lhu;@ mjw;F Nkyjpfkhf khtl;l MizahsuhfTk; tlfpof;F khfhz MSeuhy; epakpffg;gl;lhu;.

Kf;fpakhd fhyfl;lj;jpy; [dhjpgjp elkhLk; Nritahy; mjpf gl;r gad;fis kf;fs; ngWtjw;fhf murhq;f mjpguhfTk;  MizahsuhfTk; kj;jpa khfhz epWtfq;fNshL ,ize;J gzpahw;wpdhu;. mjd; gpd; 1995 Mk; Mz;L Kjy; 1997 Mk; Mz;L tiu fpspnehr;rp murhq;f mjpguhff;flikahw;wpdhu;.

1998 Mk; Mz;L [dtup Kjy; 1999 Mk; Mz;L Mf];l; tiu ,e;J rka gz;ghl;L mYty;fs; jpizf;fsg;gzpghsuhfg; gzpGupe;jhu;.

1999 nrg;lk;gu; khjk; fy;tp mikr;R Nkyjpfr; nrayhsuhf epakdk; ngw;w ehs; Kjy; ,isg;ghWk; ehs; tiu gue;jstpyhd gzpfis rpwg;ghf epiwNtw;wpdhu;

vdJ rpWtaJ Kjy; je;ijahu; vdf;F tpUg;gkhdJk; NjitahdJkhd Gj;jfq;fis thq;fpj;je;jhu;@ mJ Nghy aho;g;ghzj;jpy; eilngw;w $l;lq;fSf;Fk; ,yf;fpa tpohf;fSf;Fk; mioj;Jr;nry;thu;. ,e; epfo;Tfspy; vOj;jhsu;fSf;F fpilj;j tuNtw;Gk; ghuhl;Lf;fSk;-mtu;fisg;Nghy ehDk; tuNtz;Lnkd;w vz;zj;ij tsu;j;jJ. mjdhy; vOjj;njhlq;fpNdd;. Kjypy; rpWtu;fSf;fhd tplaq;fis rpWtu;kyu; Nghd;w gFjpfspy; vOjp vdJ vOj;jhw;iy tsu;j;Jf;nfhz;Nld;.

,tu; gy;NtW tplaq;fs; njhlu;ghf gy tbtq;fspy; vOjpAs;shu;. ,tuJ vOj;jhw;wyhy; jkpo; ,yf;fpag;gug;G nrOikaile;jJ. ,tuJ rpWfijfs; rpq;fsj;jpYk; nkhopkhw;wk; nra;ag; gl;Ls;sJ.

jkpopy; vOjpa rpWfijfs; Kd;dhs; aho;g;ghz murhq;f mjpgu; yady; ngu;dhd;Nlhtpd; Vw;ghl;by; rpq;fsj;Jf;F nkhopngau;f;fg;gl;lJ. mJ fhjy; ahj;jpiu vd;Dk; jiyg;g;py; ,uz;lhtJ gjpg;ghfTk; ntsp te;jJ. ghlrhiyf;Fg;Nghfhj je;ij nrhy;ypj;je;jit ky;ypif vd;Dk; khjrQ;rpifapy; gbf;fhjtu; gbg;gpj;j ghlq;fs; vd;Dk; jiyg;gpy; xUtUlk; njhlu ;e;J te;J mg;gh vd;Dk; jiyg;gpy; E}yhf ntspte;jJ> ,e;jpahtpy; mg;Jy; fyhk; [dhjpgjpahf ,Ue;jNghJ> mtuhYk; gbj;Jg;ghuhl;lg;gl;l ngUikf;FupaJ.

vj;jidNah flikfSf;F kj;jpapYk; ,e;j re;Njh\khd kdpjd; vOjpa rpWfijfs; ;280@ njhiyf;fhl;rp ehlfq;fs; ,uz;L@ Nkil ehlfq;fs; 40@ thndhyp ehlfq;fs; 25@ mj;Jld; ,yq;if Njrpa E}yf mgptpUj;jpr; rig> ltu; kz;lg epjpak;> Njrpa E}yf Nritfs; kw;Wk; Mtzkhf;fy; rig cl;gl gyNtW mur mikg;Gfspy; mq;fj;jtuhfTk; gzpahw;wpAs;sijAk; Fwpg;gpl Ntz;Lk;.

rpWtaJ Kjy; rpq;fs kf;fSld; neUq;fpg;gofpAs;Nsd;@ mtu;fSf;Fk; Nrit nra;Js;Nsd;. me;j neUf;fKk; NritAk; ,d;dKk; njhlu;fpwJ.

vJ vt;thW ,Ug;gpDk; fle;jfhy gRikahd epidTfSld;> md;G kidtpAld; mWgJf; fg;ghyhd Xa;it Mde;jkhf mDgtpf;fpd;Nwd;.

nrt;tp fz;ltu:-eadNfrp tpN[Nfhd;
ed;wp: uptpu rpq;fs gj;jpupif
jkpohf;fk;: mk;gythzu; Jiurpq;fk;
       ஓய்வு நிலை பகுதி  அஞ்சல் திணைக்கள அதிகாரி

No comments: