Friday, April 12, 2013

நினைவுகள் சில.....


jUthq;fs;  jq;fg;gjf;fk;
cLit.v];.jpy;iyeluhrh

ehk; re;jpg;gtu;fs; vy;NyhUk; XNu khjpupapUg;gjpy;iy.> rpyu; ek;ik Cf;fg;Lj;jp cw;rhfkspj;J Mf;f g+u;khfg; gbf;f Ntz;Lk; gzpahw;w Ntz;Lk; vdj; J}z;Lk;NghJ- rpyu; kw;wtu;fis Vsdk; nra;tjpYk; kl;lk; jl;LtjpYk; xU tifr; Rfk; fhz;ghu;fs;. ,U tifahdtu;fisAk; ,dk; fz;L kl;lk; jl;LNthuplkpUe;J tpyfpg;gofpdhy; ,yhgk; mjpfk;.
ehd; tho;e;j #oypy; ed;F gbj;jtu;fs; Fiwntd;whYk; Vwf;Fiwa vy;NyhUk; ghlrhiyf;Fk; fy;tp eltbf;iffSf;Fk; Kjyplk; nfhLf;f-rpyu; gbj;njd;d nra;ag; Nghwha; ? vd;w Nfs;tp Ald; Cu; Rw;wpj;jpupAk; rpyiu cjhuzk; fhl;b jkJ gps;isfisAk; Ngug;gps;isfisAk; jkJ tay;Njhl;l myyJ rpW njhopy; Kaw;rpfSf;F Ntjdk; toq;fhj cjtpahl;fshf;fp mtu;fspd; mwpitAk; MSikiaAk; kOq;fbj;J tpl;lhu;fs;. jhj;jhTld; tay; Njhl;l Ntiy khl;Ltz;by; gaz Rfj;jpy; nrhu;f;fk; mDgtpj;j vd;id vdJ jhahu;> jdJ je;ijahUld; jpdKk; thf;Fthjj;jpy; <Lgl;L mtu; gpbapypUe;J tpLtpj;J gs;spf;F mDg;gpajd; gyid gyu; mDgtpf;fpd;wdu;. 

Nfhop Nka;j;jhYk; Nfhu;zNke;jpiy Nka;f;f NtZk; vd;w ngw;Nwhu; fdit edthf;f 1965,y; nghJ; vOJtpidQu; Nrit Ml;Nru;g;G guPl;ir vOj tpz;zg;gpj;j NghJ neUq;fpa cwtpdu;  vd;d fpswp fy;yh vLf;fg;Nghwha;? vd Vsdk; nra;jhu;. ,d;W nghJ Kfhik cjtpahsu; Public Management Assitant vd;w gjtp mf;fhyj;jpy fpshu;f; ( Clerk ) my;yJ fpswpf;fy; (Clerical) vd miof;fg;gl- mJNt rpyuJ tpsf;ff;FiwthNyh my;YJ rphpg;Gf;fhfNth  kz;izf; fpswp fy; vLf;fpwJ vd;w Vsdj;Jf;Fk; ,yf;fhdJ.

Cf;fg;Lj;jp cw;rhfkspg;gu; ngw;NwhUf;Fk; ey;yijr;nrhy;y mk;khtpd; ifapypUe;j fhR guPl;irf;fl;lzkhf khw 1967[dtupapy; nfhOk;G nghyp]; jiyikaytyfj;jpy; vOeuhf Ntiy fpilj;jJ. flikf;F. te;j ,uz;nlhU ehl;fSf;Fs; Ntiy Ntz;lhnkd;whfp tpl;lJ. fnghj(c-j) tFg;gpypUe;j vdf;F Ntiy fpilj;jNghJ- jw;nrayhff;fPNo tpOe;j ngd;rpiy rpw;W}opau; Xb te;J vLj;Jj; je;jJk;- nfhOk;G tPjpfspy; cyhtpj;jpupe;jJk;- ahUila mDkjpf;fhfTk; fhj;jpUf;fhky; jpiug;gl khspiff;Fs; Eioe;jJk;- gakpy;yhky; Giftpl;lJk; re;Njh\nkd;whYk;> jha;nkhopf;fy;tp vd jkpopy; vy;yhk; nra;Jtpl;L> nfhOk;Gf;F te;j vd;id rpq;fsj;jpYk; Mq;fpyj;jpYk; fbjq;fs; Nfhitfs kpul;bd. fhf;fp epw cilapy; jpiug;gl tpy;yd; NghypUe;j mjpfhup xU fbjj;ij gj;J epkplj;jpy; jl;nlOj;jpy; jahupf;f Ntz;Lnkd fl;lisapl;lhu;. gj;J epkplj;jpd; gpd; vdf;Fg;gf;fj;jpy; te;J Ntiy jhkjkhtijf;ftdpj;J> Mq;fpyj;jpy; vd;id [d;dYf;Fs;shy; J}f;fp vwpag;Nghtjhf tpul;bdhu;. mtuJ Njhw;wk>; Fuy>; %d;whk;khbapy; [d;dy; mUfhf ,Ue;j vd; Nkir vy;yhk; vd;d elf;Fk; vd;w  gaj;ij Vw;gLj;jpaJ. me;jg;gaj;ij ,g;NghJ epidf;Fk; NghJ rpupg;G te;jhYk;>; mg;NghJ- mtrug;gl;L tpl;NlNdh- ml;thd;]; nytiyg;gbj;jpUf;fyhNk- vd vz;zpaJk; Mq;fpyj;jpy; Rfeyk; tprhupj;j %j;jtu;fSld; Yes- No- Good- bad- Do not know’  ey;yhfj; njupe;j rpy nrhw;fisr; nrhy;yp ,uz;L ehs; fopj;jJk; kpFjpf;fhyk; vg;gb Nghfg;NghfpwJ vd;w Vq;fpaJk; epidTf;F tUk;;.

vd; rpf;fy; epiyiag;Gupe;J nfhz;l rptFU vd;Dk; ngaiuAila tajpy; %j;j cj;jpNahfj;ju;> vd;idj; Njw;wp> gag;gl Ntz;lhk; vdr;nrhy;yp $l;ly; fopj;jy; vd fzf;NfhL njhlu;ghd Ntiyfis khw;wpj;je;jhu;. rptFU vd; FUthdhu;. mtu; ,y;yhtpl;lhtpl;lhy; thu,Wjpapy; tPl;Lf;Fr;nrd;W jpUk;gp tuhkYk; ,Ue;jpUg;Ngd;.

gpd;G ,ae;jpu Ntfj;jpy; fzf;Fg;gFjp Ntiyfs;. ,g;NghjpUg;gJ Nghy fzdpfSk; fzf;fpLk; fy;FNyw;wu;fSk; ,y;yhj fhyj;jpy; gyuJ fzf;F Ntiyfis nra;J nfhLj;Njd;. vdf;F ngupJk; rpukkhfj; Njhd;wpa fbjk; vOJjy;- mwpf;if jahupj;jy; mtu;fSf;F kpf vspjhf ,Ue;jJ. ehDk; mtu;fsJ epiyia mila Ntz;Lnkd vz;zp vd;id tUj;jp Mq;fpyk; rpq;fsk; mYtyfNtiyfs; Mfpatw;wpy; %o;fpaNghJ rptFU Nghd;w rpyUf;F fzf;F Ntiyfspy; jhuhskhf cjtpNdd;. vdf;Fs; Mrpupau;fs; cUthf;fpa fzpjj;jpwikAk; cjTk; ghq;Fk; gy mz;zd;khiuj; Njbj;je;jhYk; rpy fz;fspy; nghwhik neUg;ghf vupe;jJ. nghWf;f Kbahky; xUtu; ntspg;gilahfr; nrhy;ypNa tpl;lhu;---jUthq;fs;  jq;fg;gjf;fk;ey;yhf Kwp mJ rupahf tpsq;fhjjhy; nrhd;dtuplk; tpsf;fk; Nfl;f----mtupd; tpsf;f tpupTiu cdf;F xU flikg;gl;bay; ,Uf;F. mijr;nra;jhy; NghJk;. kw;wtq;fspd;u Ntiyia eP Vd; nra;a Ntz;Lk;? eP ey;yhff; f\;lg;gL- jUthq;fs; jq;fg;gjf;fk;.-jUthq;fs;  jq;fg;gjf;fk; xUtUf;F ,d;ndhUtu; cjtp nra;tijg; nghWf;f Kbahjtupd; cs;sf; FKwy; jhd;-

 -jUthq;fs;  jq;fg;gjf;fk;

-jUthq;fs;  jq;fg;gjf;fk; vd;w ghuhl;L thu;j;ijfisg; gpd;dUk; gy ,lq;fspy; Nfl;f Neupl;lJ. vJTNk gofpg;Nghdhy; rupahfp tpLky;yth?

vdf;F ehNd jpdKk; nrhy;ypf;nfhz;lJ-flikiar; nra;- gyid vjpu;ghuhNj’—jq;fg;gjf;fk; Ntz;lhk;.> rk;gsk; NghJk; vd;w vz;zk; vJtpj vjpu;ghu;g;Gkpd;wp gpwUf;F cjtp nra;aj;J}z;baJ. ,e;j ,ilapy; vdJ gioa Xl;Nlhfpuht; Gj;jfKk; ifapy; mfg;gl;lJ. miuf;ifr; rl;il fl;ilf;fhw;rl;ilAld; gs;sp khztdhfj;jpupe;j fhyj;jpy; ngWkjpahd nrhj;J vd ehd; fUjpa Xl;Nlhfpuht;’- XbNahb ifnaOj;J thq;FtJk;-mij;jpUg;gpj; jpUg;gp ghug;;gJk;- kw;wtUf;Ff; fhl;b GOFtJk; nfhs;is ,d;gk;. 60fspd; eLg;gFjpapy; aho;.efu kz;lgj;jpy; gpukhz;lkhf eilngw;w mfpy ,yq;if Kw;Nghf;F vOj;jhsu; kfhehL vdJ Xl;Nlhfpuht;it Ntfkhf epug;gj;njhlq;fpaJ. ,sk;fd;W gakwpahJ-ntl;fKk; mwpahJ kz;lgthrypy; epd;w vOj;jhsu;fs;> rigapy; ,Ue;jtu;fs; vd;gjidAk; fle;J> NkilapYk; Vwp ifnaOj;J Ntl;il elhj;jpaJ xUtUf;F gpbf;ftpy;iy. Kiwg;ghd ghu;itAld; tpiuthf vdJ Xl;Nlhfpuhitg;gwpj;J VNjh vOjp mij Kfj;jpy; vwpahj Fiwahf XL vd tpul;bf;fiyj;jhu;. mtuplk; mbthq;ff;$lhJ vd;w vz;zj;Jld; rpwpJ J}uk; js;spr;nrd;W> Xl;Nlhfpuhitj; jpwe;Njd;- mtu; vOjpa trdk; vd;idg; ghu;j;Jr; rpupj;jJ-jk;gp vOj;J NrhW NghlhJ.>ek;G

jk;gp vOj;J NrhW NghlhJ.>ek;G

Kjy; khj Ntjdk; iff;F te;jNghJ vOj;J vdf;F NrhW Nghl;lijg; ngUikahf Ngr Kbe;jJ.>vOj Kbe;jJ.>vy;NyhUf;Fk; nrhy;y Kbe;jJ. vdf;F khj Ntjdk; je;j gjtpapd;ngau; vOJtpidQd; mjhtJ vOJgtd;. me;j vOj;Jf;F-vOJfpd;w Ntiyf;F murhq;fk; NrhW Nghlj; njhlq;fpaJk;. gj;jpupif rQ;rpiffspYk; vOj;J njhlu;e;jJ.

,yf;fpa ez;gu;fs; re;jpg;nghd;wpy; jk;gp vOj;J NrhW NghlhJ.>ek;GXl;Nlhfpuht; fijiar; nrhd;d NghJ> vdJ ez;gu;fs; nrhy;ypaJ-,yl;rf;fzf;fhdtu;fs; murhq;f cj;jpNahfj;jpy; ,Uf;fpwhu;fs;.> kpff; Fiwe;jtu;fs; jhd; vOj;jhsu;fs;.. me;jf; Fiwe;jtu;fSf;Fs; eP rpwe;j vOj;jhsdhf th> mjw;fhf murhq;f Ntiyia tpl Ntz;ba Njitapy;iy mth;fs; jl;bf; nfhLj;jhu;fs;. vOj;jpYk; gytw;iwr; rhjpf;f Kbe;jJ. Fwpg;ghf ,e;jpahtpy; ,aq;Fk; mikg;G 1991,y; cyfk; KOtJk; jkpo;nkhopapy; ntspahd rpWfijj;njhFjpfspy; rpy njhFg;Gfs; jukhd cyfr;rpWfijfNshL xg;gplj;jf;fit vdg;ghuhl;b ,e;jpahtpy; gupR toq;fpaNghJ epu;thzk; vd;w vdJ rpWfijj;njhFjpf;Fk; gupR fpilj;jJ. ,d;Dk; ey;y epidT 1992k; Mz;L Nk khjk; 19k; jpfjp vd; iff;F te;j fbjk; Nk khjk; 24k; jpfjp ,e;jpahtpy; eilngWk; ghuhl;Ltpohtpy; fye;J gupirg;ngw;Wr;nry;YkhW mioj;jpUe;jhu;fs;. mg;NghJ vdJ gjtp murhq;f mjpgu; vd;gjhy; [dhjpgjpapd; nrayhsu; mDkjp je;jhy; jhd; ehl;il tpl;Lg;Gwg;glyhk;. mNj khjk; 29>30>31Mfpa %d;W jpdq;fSk; [dhjpgjp Mu.;gpNukjhr Vida mikr;ru;fs; mjpfhupfSld; [dhjpgjp elkhLk; Nritf;F tTdpahTf;F tutpUe;jjhy; vdJ Nkyjpfhupfs; vdJ ,uz;L ehs; tpLjiyiaf; $l gupe;Jiuf;fg; gae;jhu;fs;. tplaj;ij mwpe;j [dhjpgjp vdJ tpz;zg;gj;ij jd;dplk; rku;g;gpf;fr;nrhy;yp fl;lis gpwg;gpj;J ,e;jf; nfsutk; jpy;iyeluhrhTf;F kl;Lk; cupajy;y ekJ ehl;Lf;FupaJ. tpLjiy mDkjpf;fg;gLfpwJ vd tpLjiy tpzzg;gj;ij mDkjpj;jhu; ,e;jpahtpypUe;j jpUk;gp te;jJk; tTdpah jkpo;gFjp gyNehf;Ff;$l;lwT rq;fk; ghuhl;L; tpohit elhj;jp jq;fg;jf;fk; #l;b nfsutpj;jhu;fs;. mJ mry; jq;fg;gjf;fk;. gy ,lq;fspy; Nkilfspy; toq;fg;gLtJ jq;fepwkhd gjf;fNk jtpu jq;fg;gjf;fky;y-me;jg;ghuhl;L tpohtpy; jk;gp vOj;J NrhW NghlhJ.>ek;GXl;Nlhfpuht; fijiar;nrhy;yp> NrhW NghLk; fijiaAk;>  ngaUk; GfOk;Njbj;je;j fijiaAk; nrhd;Ndd;.

 khztgUtj;jpy; vOj Muk;gpg;NghUf;Fk; ,sk; vOj;jhsUf;Fk; vdJ mDgtk; xd;iwj; njuptpf;f tpUk;Gfpd;Nwd;. 1977,y; epu;thf Nrit vOj;Jg;guPl;irapy; mjpf Gs;spfs; ngw;Nwhiu 1978 [Piyapy; Neu;Kfg;gupl;irf;F mioj;jpUe;jhu;fs;. vdJ ez;gd; n[Nwhk; gj;jpupiffspy; gpuRukhfpa vdJ vOj;Jf;fis rpWfijfs;; rpupg;Gf;fijfs;; rpWtu;fijfs; fl;Liufs;; vy;yhtw;iwAk; jdpj;jdpahf ntl;b xl;bf;fl;b> mtw;iw vd;NdhL Rke;J te;jhd;. nghJ epu;thf mikr;rpy; eilngw;w Neu;Kfg;guPl;irapy; ehd; mspj;j gjpy; kw;Wk; vdJ vOj;jhf;fq;fisr;; rku;gpj;j tpjk; mtu;fisj; jpUg;jpg; gLj;jpapUf;f Ntz;Lk. me;j miwia tpl;L ntspNa tUk; NghJ ahNuh xUtu; nrhd;dJ vdJ nrtpfspy; njspthf tpOe;jJ. ‘He is above the average’.( ,tu; ruhrupf;F Nky;) gj;jpupifapy; gpuRukhtij njhFj;J ghJfhf;f Ntz;Lnkd;gjw;fhd jfty; ,J.

1993,y; tTdpahitr; Nru;e;j mfsq;fDf;Fk;>  fiy ,yf;fpa Kaw;rpfSf;;fhf vdf;Fk; jkpo;kzp gl;lk; fpilj;J.

mJ gw;wp-fyhepjp mfsq;fd; 2012 khu;r; Qhdk; rq;rpifapy;-1993,y; jpy;iyeluhrhTf;F ,e;J fyhrhu mikr;Rjkpo; kzp gl;lk; toq;fpf; nfsutpj;jJ- nfhOk;G ,uhkfpU\;z kp\d; kz;lgj;jpy; mtNuhL Nru;e;J ehDk; mt;tpUijg; ngw;Wf;nfhz;Nld;.mg;NghJ mtu; tTdpah mur mjpgh;. tTdpah Rj;jhde;j ,e;J ,isQu; rq;fk; vq;fs; ,UtiuAk; jq;fg; gjf;fk; mzptpj;J nfsutpj;Jg; ghuhl;baJ.

,jidj;njhlu;e;j tTdpahtpy; gy epWtdq;fs; ghuhl;bg; guprspf;f Kd;te;jd .jpy;iyau; me; epWtdq;fsplk; xU Ntz;LNfhs; tpLj;jhu;.tTdpahtpy; tsu;e;J tUk; fiyQu;fisAk; Nru;j;Jf; nfsutpj;jhy; jhd; ehd; tUNtd; vd;whu;. me;j Ntz;LNfhSf;F nrtprha;j gyNehf;Ff; $l;LwT rq;fk;> tTdpah itutg;Gspaq;Fsk; fpuhk mgptpUj;jr;rq;fk; vk;NkhL K];yPk; kfhtpj;jpahya mjpgu; vk; v]; wk;rPd> rpw;gf;fiyQu;; mUl;fiythujp R.rz;KftbNty;> Ngr;rhsu; mg;Jy; rkj;> ftpQu; fz;izah> Clftpayhsu.; gp. khzpf;fthrfk; KjyhNdhiuAk; ghuhl;bf; nfsutpj;jJ vdj; njhlu;fpwhu;.;

murhq;f mjpguhf tUKd;Ng jq;f Nkhjpuk; fpilj;j fijAk; xd;Wz;L.

1983f;F gpd; ehl;bd; gy gFjpfspy; td;nray;fs; Nghuhl;lq;fs; tsu;e;jJk; ePbj;jJk; tuyhW. tlf;fpd; Eiothry; vd tu;zpf;fg;gLk; tTdpah gy tifahd mdu;j;jq;fSf;F Kfk; nfhLj;j fhyj;jpy; mtru Gdu;tho;T Gduikg;G jpl;lk; E.R.R.P vd Gjpjhf xU gpupT Muk;gpf;fg;gl;L> mjd; gzpg;ghsu; gjtp vd; kPJ J}f;fp itf;fg;gl;lJ. gy tifahYk; ghjpf;fg; gl;l gy;NtW r%fj;jpdupd; mtru-mj;jpahtrpaj;Njitfis epiwNtw;w Ntz;Lk;.
vq;Nf nfhiy tpOk; ? vq;Nf vup %l;lg;gLk; ? mq;fq;fs; ,oe;J nrhj;jpoe;J nrhe;jkpoe;J tUNthu; vj;jid Ngu; ? vd nrhy;yKbahJ. mtu;fSf;F epthuzk; toq;f Gjpa gFjp nraw;gl Muk;gpj;jJ. mghak; kl;Lky;y- tpiuthfr; nrayhw;w Ntz;Lk; vd;gjhYk; Gjpa gFjpapy; flikahw;w gyu; jaq;fpdhu;fs;. vd;NdhL ,ize;J flikahw;w rpyu; Kd;te;jdu;. vd;id ed;F Gupe;J nfhz;l rPyd; gpujk vOJeuhf- vd;NdhL nghyp]; jpizf;fsj;jpy; flikahw;wpa jpwpak;gf %u;j;jp fzf;Fg;gFjpiaf; ftdpf;f rpy mika epakdq;fisAk; nra;tjw;Fupa mjpfhuj;ijAk; vdf;F je;jjhy; xd;gJ NgUld; gFjp ,aq;fpaJ.

jkpo; rpq;fs K];yPk; r%fj;ijr;Nru;e;jtu;fs;- ,e;J ngsj;jk; fpwp];jtk; ,];yhk; kjj;ijr; Nru;e;jtu;fs; vd;gJld; rpNu];l cj;jpNahfj;ju;- Gjpatu;- Mz; ngz; ,g;gb ve;j tifia vLj;Jf;nfhz;lhYk;> me;j tifia Nru;e;jtu; vd;NdhL gzpahw;Wfpd;whu; vd;W nrhy;yj;jf;f Jzpitj; je;jJ mf;FO. vdJ ePz;l Nritf;fhyj;jpy; kpf epjhdj;Jld; mjpf mtjhdj;Jld; xw;Wikahf Gupe;Jzu;T > tpl;Lf;nfhLg;G> rpukkhd nghWg;GfisAk; jhkhfNt Kd; te;J nra;j cj;jpNahfj;ju;fshf mtu;fisf;Fwpg;gpl tpUk;Gfpd;Nwd;. ve;j tpj Kiwg;ghl;Lf;Fk; ,lk; itf;fhky; fhiy MNwO kzp Kjy; ,uT gj;Jg;gjpndhUkzp tiu flikahw;Wthu;fs;. Nkyjpf Neuf;nfhLg;gdT rpwpJ nfhLj;jhYk; mJ NghjhJ vd;Nw kdr;rhl;rp cWj;jpaJ.
gy r%fk;> gy kjk;> ngz;kzpfSk; Nru;e;jpUe;jjhy; irtrkaj;ijr; Nru;e;jtu; nghq;fyd;W flikf;F tukhl;lhu;. gr;rupg;nghq;fy;> thiog;gok; fe;NjhUf;F tUk;. GJ tUlnkd;why; Nff; ,j;jpahjp jpd;gz;lk; epuk;gNt fpilf;Fk;. rpj;jpiug;Gj;jhz;L jpdk; ghw;NrhW nfhf;fp]; nfhz;ilg;yfhuj;Jf;Fg;gf;fj;jpy; gapw;wk; gzpahuk; til KWf;F. wk;rhDf;F  tTdpah efupypUe;J %d;W fpNyhkPw;wu; J}uj;jpYs;s gl;lhzpr;rpg;Gspaq;Fsj;jpy; jdJ ,y;yj;Jf;F kjpaNghrdk; cz;z mioj;jhu; rpw;W}opau; mkPu;.

1988 ,y; mkPu; tPl;Lf;F nrd;wNghJ vd;id Mr;rupaj;jpy; Mo;j;jpa tplak;-vq;fSld; flikahw;Wk; Nuh`pzp vd;w rpq;fsg;ngz;Zk; kw;wtu;fSld; mq;NfapUe;jhu;. tTdpah fr;Nrup vy;iyf;fg;ghy; rpq;fs rNfhjuu;fs; flikahw;w mQ;rpafhyj;jpy; fr;NrupapypUe;J 400 kPw;wu; J}uj;jpypUe;j  cjtp murhq;f mYtyfj;ij fr;Nrup fl;blj;Jf;F efu;j;jpaNghJ Nuh`pzp efu vy;iyiaf;fle;J jkpo;f;fpuhkj;ijj;jhz;b xU K];yPk; tPl;by; epd;wjhy; ehd; Nfl;Nld;- Vg;gb te;jha;?- mts; rpupj;jhs;-K];yPk; ngz;fs; Nghy Kf;fhbl;L…’mg;gb jkpo; rpq;fs K];yPk; rNfhju el;G epytpa mYtyfj;jpypUe;J 1989,y; tlfpof;F khfhz rigapd; KjyhtJ flw;njhopy; gzpg;ghsuhf khw;wp tpl;lhu;fs;. fz;zPUf;Fk; ftiyf;Fk; kj;jpapy; gpupahtpilf;F xOq;F nra;jhu;fs;. gpbthjkhf kWj;J jpUf;Nfhzkiy nrd;Nwd;.

vjpu;ghuhj tpjkhf rpy ehl;fspd; gpd; tTdpahTf;F nry;y Neu;e;jNghJ ez;gd; jpwpak;gf Ku;j;jp gpupahtpil epfo;r;rpia jpBnud gj;J epkplj;Jf;Fs; xOq;F nra;J tpl;lhd;-fr;Nrup fd;uPdpy; uPAk; vQ;rpa jpd;gz;lq;fSk;--

vd;Dld; xd;whf XNu jpizf;fsj;jpy; Ntiyf;Fr;Nru;e;j jpwpak;gf %u;j;jp gy Mz;Lfshf vd;id ikr;rhd; vd;Wk; Nla;vd;Wk; mioj;J- Gjpa gjtpj;njhg;gp vd; jiyf;F tpo- vdJ tyf;fukhfr; nraw;gl;lNghJk; gioaij kwe;J Nru; vd miof;Fk; mtd; md;ig kWg;gnjg;gb?-

mOiff;fpilNa vd; ifapy; mtu;fspd; Nrfupg;gpy; %u;j;jp jq;fNkhjpuj;ij vd; tpuypy; mzptpj;jhd;. ifia cjwpf;nfhz;Nl nrhd;Ndd;- vdJ miog;ig Vw;W vy;NyhUk; xU Rw;Wyh jpUNfhzkiyf;F tUtjhf ,Ue;jhy; ,e;j Nkhjpuk; vd; tpuypy; ,Uf;Fk;. ,y;iynad;why; tPrp vwpNtd;. ahUk; vLf;fyhk;-ehd; Ngrp Kbg;gjw;F Kd;ghf mtu;fs; vd; Ntz;LNfhSf;F rk;kjk; njuptpj;jdu;. mg;Nghija tTdpah murmjpgu; thfdtrjp nra;a mtu;fs; jpUNfhzkiy tu NfhNz];tug;ngUkhd; juprdk;-Gjpjhf ehd; toq;fpa fz;zhb,io ts;sq;fspy; fly; gazk;-nte;ePUw;W kwf;f Kbahj epidTfisj; jUfpwJ- jq;fNkhjpuk;

1998 ,y; ,e;J gz;ghl;lYty;fs; jpizf;fsg;gzpg;ghsuhf flikahw;wpa NghJ nts;stj;ij ka+uhgjp mk;ghs; mya mwq;fhtyu; nghd;.ty;ypGuk; Rg;gk;khs; kz;lgj;jpy; jq;fg;gjf;fk; mzp tpj;J ghuhl;Lr;rpd;dk; toq;fpaJk; epidtpYz;L.

1999 ,y; fy;tp mikr;R Nkyjpfr; nrayhsuhf te;jgpd; rpNu\;l cj;jpNahfj;ju;fSld; gof;fk; mjpfupj;jJ. Rw;wwpf;iffs; thrpg;Gk; mjpfupj;jJ. rpNu];l cj;jpNahfj;ju;fSf;F xU thfdj;ij fy;ahzk; MARRY THE VEHICLE fl;Lk; tof;fKk; njhlq;fpaJ. mjhtJ mur thfdj;ij flikf;Fk; jdJ nrhe;jg;ghtidf;Fk; gad; gLj;Jk; gjtpepiy cj;jpNahfj;ju; ,isg;ghWk;NghJ me;j thfdj;jpd;  ngWkjpapy; xU gFjpiar; nrYj;jp nrhe;jkhf;fpf; nfhs;syhk;. fy;tp mikr;Rf;F ,isg;ghw rpy khjq;fSf;F Kd; jhdhf ,lkhw;wk; ngw;w ez;gu; ey;y thfd nkhd;iwg; ghtpj;J> ,isg;ghWk;NghJ nfhz;L nry;y vz;zpAs;sjhf njuptpj;jhu;.

,d;ndhUtu; Xa;T ngw xU tUlk; ,Uf;Fk; NghJ nry;thf;ifr; nrYj;jp Gjpa thfdk; xd;iw murhq;fj;Jf;fhff;  nfhs;tdT nra;J ,isg;ghWk;NghJ vLj;Jf;nfhz;L; nrd;whu;.
NtW xUtu; rw;W ghtpj;j thfdj;Jf;F Xa;t+jpak; ngWtjw;F rpy jpdq;fs; ,Uf;ifapy; Gjpa ,ae;jpuk>; Gjpa lau;> cjpupg;ghfnky;yhk; nghUj;jp kpff;Fiwe;j tpiyapy; nfhz;L nrd;whu;.

 ,g;gb gy tplaq;fshy; rpy juj;ijr;Nrue;j cj;jpNahfj;ju;fs; Xa;T ngWk; NghJ Gjpa thfdj;ij tupkjpg;gpypUe;J tpyf;fspj;J nfhs;tdT nra;tjw;fhd mDkjpg;gj;jpuk; toq;Fk; Kiw mwpKfkhdJ. me;j mDkjpg;gj;jpuq;fis gzkhf;Fk; eilKiwAk; te;jJ.
1967,y; Ntiyf;F Nru;e;J 2007 y; ,isg;ghwpa NghJ fpilj;j fbjk;- thfdmDjkjp gj;jpuj; jpd;ngWkjp Ik;gJ ,yl;rk; &gh.

1967 ,y; Ntiyf;F Nru;e;j NghJ Nfl;;l-jUthq;fs;  jq;fg;gjf;fk;”  vd;gij Ntjthf;fhf;;fp gy tplaq;fspy; ghuhKfkhf ,Ue;jpUg;gpd; .

md;W- jUthq;fs;  jq;fg;gjf;fk;vd;wtuplk; Ik;gJ ,l;r&ghTf;F vj;jid jq;fg;gjf;fk; thq;fyhk;? vd;W Nfl;fyhkh ? 

No comments: